Ciele politiky trvalo udržateľného obhospodárovania lesov š.p. Lesy SR

   Kritérium I: Zachovanie a primeraný rozvoj lesných zdrojov a ich príspevku do globálneho kolbehu uhlíka.

 Politika:

Slovenská republika je rezervoárom európskeho lesníckeho bohatstva. Vďaka svojej polohe na rozhraní medzi Karpatami a Panónskou nížinou a vertikálnemu členeniu územia sa tu stretávajú a prirodzene miešajú rôzne formy lesa. Typickým pre LSR sú porasty zmiešané z buka, jedle a smreka.

Lesné ekosystémy sú najdôležitejšie úložiská kysličníka uhličitého.  Antropogénne emisie kysličníka uhličitého sú zodpovedné za zosilňovanie skleníkového efektu. Zásoby uhlíka sú diverzifikované v jednotlivých biómoch (lesy, mokrade, stepy a pod.), pričom prebieha neustála výmena uhlíka medzi atmosférou a pozemskými zásobárňami uhlíka, a to prírodnými (rozklad organickej hmoty, fotosyntéza) alebo človekom vyvolanými procesmi (trvalé odlesňovanie, ťažba rašeliny a pod.). Les je najefektívnejší prostriedok na zachytávanie CO2 z ovzušia.

Strategickým politickým zámerom európskeho lesníctva v 21. storočí je  harmonický rozvoj lesov, ktoré sú rozhodujúcim ekostabilizačným prvkom prírodného prostredia. Pre zabezpečenie ekonomickej stability a prosperity podniku je prioritným rozvíjanie produkčnej funkcie lesov, vždy ako súčasti ich enviromentálnej funkcie.

 Ciele:

 • Presadzovať funkčne integrované obhospodarovanie lesov pomocou periodického plánovania a certifikácie lesných zdrojov
 • Stabilizovať výmeru spravovaných lesov, nepripustiť jej ďalšie znížovanie. Požiadavky na odlesnenie akceptovať len v prípade ponuky náhrady pozemkov vhodných na zalesnenie
 • Realizovať objektíne nutné, vyvážené ťažby zabezpečujúce udržanie a zvyšovanie produkcie dreva a ostatných produktov z lesných porastov
 • Využiť najvhodnejšie formy hospodárskych  spôsobov  pre  optimalizáciu drevných zásob na úroveň, ktorá je žiadúca s ohľadom na ekonomické, ekologické a sociálne funkcie lesa.
 • Podporovať a participovať na regionálnych programoch energetického využitia dreva, vybudovať logistické základne

Politika:

Vážnym problémom slovenského lesníctva je trvalý stres lesných spoločenstiev. Vyvoláva ho komplex vzájomne previazaných faktorov. Masívne pôsobia anomálie počasia a imisie. K nim sa pripája rozsiahly a veľmi nebezpečný komplex abiotických činiteľov, najmä vetra, snehu a námrazy, ktoré pôsobiacich mechanicky. Stresom oslabené a abiotickými činiteľmi destabilizované lesné spoločenstvá vytvárajú priaznivejšie podmienky pre: aktivizáciu škodlivého hmyzu, vznik hubových epifytócií, škody spôsobené stavovcami a  nežiadúcou vegetáciou. Zvyšuje sa riziko vzniku lesných požiarov.

 Ťažiskovou úlohou udržania a zlepšenia zdravotného stavu a vitality lesných ekosystémov už nemôže byť iba boj proti jednotlivým škodcom. Negatívnym dôsledkom  jednotlivo alebo spoločne pôsobiacich  škodlivých činiteľov  je nevyhnutné predchádzať komplexnými zariaďovateľskými , pestovateľskými a ochranárskymi opatreniami. Prvoradá je prevencia. Potláčanie sa používa len v prípade ak pôsobenie škodlivých činiteľov prekročí prah hospodárskej únosnosti.

Ciele:

 • Vykonávať  pravidelný monitoring zdravotného stavu lesa so zameraním na  identifikáciu rozsahu a kombinácie škodlivých činiteľov ohrozujúcich konkrétne územie
 • Realizovať systematickú prevenciu smerovanú na ovplyvňovanie limitujúcich podmienok pre aktivizáciu škodlivých činiteľov s využitím zariaďovateľských a pestovateľských nástrojov zohľadňujúcich zmeny klimatických pomerov
 • Uplatňovať ekologicky akceptovateľné metódy potláčania biotických škodcov (biologické, biotechnické a iné)
 • Používať existujúce komplexné modely praktických opatrení  integrovanej ochrany lesov
 • Stabilizovať  a ozdraviť  horské  lesy, ktoré plnia mimoriadne pôdoochranné, vodoochranné a rekreačné funkcie.
 • Znižovať ekologické a ekonomické škody včasným odstraňovaním kalamít
 • Udržať dynamickú rovnováhu medzi stavmi zveri a výškou škôd na lesných ekosystémoch
 • Redukovať množstvo požiarov znížením možných rizík vzniku požiaru a zvýšením rýchlosti pri lokalizácii požiaru a začiatku jeho likvidácie

 Kritérium III:  Zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov

Politika:

Lesné hospodárstvo zabezpečuje v ekonomicky potrebnom a ekologicky prijateľnom rozsahu optimálnu kombináciu výrobkov a služieb pre štát i miestne obyvatľstvo. Splnenie primeranej rovnováhy medzi rôznymi potrebami spoločnosti je zabezpečované viacúčelovým lesným hospodárstvom. Verejným poslaním produkčnej funkcie lesa je predovšetkým produkcia dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja suroviny, ktorá má pre človeka nezastupiteľný význam. Rastúca požiadavka domáceho drevospracujúceho priemyslu nezodpovedá po kvantitatívnej, ale i po kvalitatívnej stránke druhovej pestrosti a vyrábanej škále sortimentov dreva.

V strednodobom produkčnom horizonte sa prognózuje zvyšovanie zásob dreva. Zvyšovanie  kvality produkčnej funkcie sa dosiahne včasnosťou hospodárskych zásahov, používaním progresívnych technológií a zodpovedajúcou dopravnou infraštruktúrou. Podpora spracovateľského priemyslu sa orientuje na ťažko odbytovateľné sortimenty dreva.

Doplnkovými, ale dôležitými produktami lesných ekosystémov sú vianočné stromčeky, brezové a vŕbové prútie, ozdobná čečina, šišky na vence, kôrové a pôdne substráty, liečivé byliny, huby, lesné plody (ovocie) a zverina. Pre vyrovnanú produkciu je nutné aby ich zdroje boli obhospodarované racionálne a trvalo udržateľne a aby nedochádzalo k ich devastácii alebo deštrukcii nadmerným zberom.

 

Ciele:

 •  Zabezpečiť trvalosť a  vyrovnanosť produkcie  všetkých  relevantných tovarov a služieb poskytovaných lesmi
 • Vykonávať ťažbové zásahy v primeranom čase, takým spôsobom a v takom množstve, aby nedochádzalo k ničeniu a poškodzovaniu lesných ekosystémov a zníženiu ich produkčnej schopnosti
 • Uplatňovať diferencované postupy v obhospodárovaní  lesov vzhľadom na stanovištné typy, kvalitu porastov a tvorbu nedrevných  produktov lesných ekosystémov
 • Riadiť obnovné zastúpenie drevín v prospech zvyšovania ekologickej stability, prírastku a hodnotového efektu lesných porastov
 • Optimalizovať hustotu a kvalitu lesnej cestnej siete
 • Uplatňovať progresívne a ekologické ťažbovo-dopravné technológie minimalizujúce poškodenie pôdy a porastov
 • Znižovať straty na produkcii spôsobené činnosťou človeka pri hospodárení v lese ale i pri ostatných činnostiach priamo nesúvisiacich s lesnou výrobou
 • Regulovať zber nedrevných produktov lesa a zabezpečiť ich racionálne a dlhodobé využívanie verejnosťou
 • Podporovať vznik nových výrobných kapacít pre spracovanie celej škály vyrábaných sorimentov dreva

Kritérium IV: Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných  ekosystémov

Politika:

Les je najvýznamnejšou zložkou biologickej pestrosti na planéte. Biodiverzita predstavuje variabilitu všetkých foriem života  počnúc jedincom, cez druhy až po ekosystémy. Lesy a ich diverzita sú dôležitou súčasťou európskeho prírodného prostredia. Princípy biodiverzity sú v hospodárení v lesoch na Slovensku uplatňované už viac ako 200 rokov. Negatívne pôsobenie človeka vyúsťujúce do globálnych klimatických zmien sa nevyhlo ani lesom. Aj napriek tomuto stavu sú lesy najstabilnejšou a najzachovalejšou zložkou prírody a krajiny Slovenska.

Zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj bilogickej diverzity  lesných ekosystémov sa neorientuje len na plochy zvlášť chránených území, ale sa integruje do komplexného spôsobu hospodárenia vo všetkých lesoch. Základom druhovej pestrosti lesných ekosystémov je ochrana ich stanovíšť a diferencovaná starostlivosť o ne. Otváranie priestoru biodiverzite znamená priame zvyšovanie ekologickej stability prírodného prostredia.

 

 

 

 

Ciele:

 • Zachovať pôvodné lesné porasty a zveľaďovať genofond pôvodných lesných drevín
 • Uprednostňovať provenienčne vhodnú prirodzenú obnovu lesa pri obnove lesných porastov
 • Podporovať horizontálnu a vertikálnu rôznorodosť porastov a ich druhovú diverzitu
 • Venovať osobitnú pozornosť obhospodarovaniu chránených, zriedkavých, ľahko zraniteľných a vzácnych lesných ekosystémov, chránených biotopov, ohrozených druhov fauny a flóry
 • Podporovať existujúcu biologickú diverzitu ponechaním stojaceho alebo ležiaceho mŕtveho dreva a bútľavých stromov v takom množstve a rozmiestnení, aby nemali nepriaznivý vplyv na zdravotný stav a stabilitu lesa
 • Zachovať  prirodzene rastúce autochtónne porastové plášte
 • Potláčať nežiadúce invázne druhy rýchlo sa šíriacich reziduálnych a ruderálnych rastlín

 

 

Kritérium V: Zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov

Politika:

Les je  zložitý ekosystém zaisťujúci verejnoprospešné funkcie rôznej váhy a významu. K najdôležitejším funkciám lesa cielene dosahovaných lesníckou činnosťou patrí vodohospodárska a pôdoochranná funkcia lesa.

Les ovplyvňuje množstvo procesov v kolobehu vody v prírode, pričom zabraňuje erózii pôd, zamokreniu a povodniam a vytvára vodné zdroje. Je rozhodujúcou zásobárňou a tvorcom pitnej vody.  Na plnenie vodoochrannej funkcie majú rozhodujúci vplyv zloženie a výstavba lesných porastov, pričom pri plnení tejto funkcie sú najefektívnejšie porasty zložené z pôvodných a stanovištne vhodných drevín v zodpovedajúcom zmiešaní a porastovej výstavbe. 

Pôdoochranná funkcia je zameraná nielen na samotný les, ale aj na susediace pozemky, osídlenie, dopravné a priemyselné plochy, ktoré chráni pred poškodením alebo zničením. Pri svahoch chráni les nižšie položené, ľuďmi využívané oblasti pred kamennými a snehovými lavínami, pôdotokom a zosuvmi pôd. Brehové porasty pozdĺž vodných tokov spevňujú koreňovým systémom brehy i dno a tým zabraňujú vode erozívne narúšať pôdu, následne ju unášať a ukladať v korytách tokov.   Trvalý pokryv lesnej pôdy drevinami je nevyhnutný pre plné uplatnenie lesa pri pôdoochrannej funkcii.

 

Ciele:

 • Zabezpečovať diferencované obhospodarovanie lesov plniacich vodohospodárske a vodoochranné  funkcie
 • Zachovať a zlepšovať retenčnú a retardačnú schopnosť lesov
 • Ochraňovať a udržiavať pramene a prameništia  pitných a minerálnych vôd
 • Zlepšovať a obnovovať funkčnosť pôvodných vodných nádrží
 • Zabezpečovať vyváženosť zrážkoodtokových procesov v povodiach bystrín
 • Zachovávať a zlepšovať funkčnosť brehových porastov potrenými hospodárskymi zásahmi
 • Zabrániť erózii a poškodzovaniu lesnej dopravnej siete komplexným riešením odtokových pomerov
 • Zabezpečovať diferencované obhospodarovanie lesov plniacich pôdoochranné funkcie, uplatňovať vhodnú druhovú skladbu so zastúpením melioračných a spevňovacích drevín
 • Chrániť porasty pred zhutňovaním pôdy, vykonávať poťažbovú asanáciu koľají a rýh spôsobených pohybom strojov a nákladu
 • Zabezpečiť ochranu lesných pôd a podzemných vôd pred znečistením ropnými a ostatnými nebezpečnými látkami
Kritérium VI: Zachovanie ostatných sociálno-ekonomických funkcií a podmienok

Politika:

Lesy sú pod trvalým dozorom verejnosti. Občan ako suverén v štáte a nakoniec i vlastník lesov čoraz viac bude od Lesov SR  očakávať „verejno-prospešné služby". Úlohou podniku je podporovať jeho znalosti a pochopenie princípov  trvalo udržateľného hospodárenia poskytovaním kvalifikovaných informácií vychádzajúcich z vlastného poznania a vedeckého výskumu.

Lesy sú významné z estetického a krajinotvorného hľadiska ako nenahraditeľná súčasť krajiny a poskytujú pre ľudskú spoločnosť možnosť rekreácie, oddychu, zotavenia, športového a kultúrneho vyžitia, čo im umožňuje legislatívne upravený voľný vstup do lesov. Osobitné miesto má ochrana a zachovanie miest a objektov s historickou a kultúrnou hodnotou nachádzajúcich sa v lesoch.

Pre zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia má zásadný význam dostatočný počet kompetentného lesného personálu vyškolenéhpo primeraným odborným spôsobom.

Lesy poskytujú možnosť zamestnania obyvateľom vidieka a perspektívne hrajú rozhodujúcu úlohu pri  ekonomickom  rozvoji vidieckych regiónov.

 

Ciele:

 • Zabezpečovať pravidelnú informovanosť verejnosti o stave lesov a o význame ich trvalo udržateľného obhospodarovania
 • Sprístupniť verejnosti vhodné lesné porasty pre účely rekreácie, oddychu, zotavenia, športového a kultúrneho vyžitia
 • mapovať, chraniť a udržiavať  miesta význačné  z hľadiska histórie, kultúrnych a spoločenských hodnôt a vedy a výskumu
 • Udržiavať estetické a krajinotvorné prvky lesa pri praktickom vykonávaní hospodárskej činnosti
 • Spolupracovať s vedecko výskumnou základňou pri riešení lesnícky významných problémov a  vlastnej koncepcie vedeckotechnického rozvoja
 • Vytvoriť motivačnú organizačnú kultúru zameranú tak na podporu zamestnancov ako aj  plánovaných výsledkov
 • Minimalizovať zdravotné riziká vo výrobnom procese
 • Iniciovať vznik pracovných príležitostí zameraných  na zabezpečovanie verejnoprospešných funkcií lesa, zachovanie a ochraňovanie biodiverzity a rozmanitosti krajiny.
 • Podporovať rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry horských a podhorských oblastí diverzifikáciou obslužných činností
 • Umožniť zástupcom miestnych komunít, mimovládnych združení, organizácií a ďalších predstaviteľov verejnosti zúčastniť sa konaní vo veci prípravy lesných hospodárskych plánov

 

Kritérium II: Zdravotný stav a vitalita lesných ekosystémov