Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 21.1.2020

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

  • Stavby: HALA, súp. č. 2495 na pozemku KNC parc. 7792/10 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno.
  • Stavby: KLIMAT.SKLAD ŠS, súp. č. 2496 na pozemku KNC parc. 7789/29 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno.
  • Stavby: MANUPILAČNÁ HALA, súp. č. 2497 na pozemku KNC parc. 7789/28 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
  • Stavby: ROBOTNÍCKA UBYTOVŇA, súp. č. 5651 na pozemku KNC parc. 7794/1 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
  • Stavby: SKLAD UMELÝCH HNOJÍV, súp. č. 2498 na pozemku KNC parc. 7789/30 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
  • Stavby: Dažďová zdrž (vodná nádrž) na pozemku KNC parc. č. 7789/27, prevádzkový objekt pri dažďovej zdrži bez súp. č. na pozemku KNC parc. č. 7789/27, neevidované na LV, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
  • Stavba: HOSPODÁRSKA BUDOVA, súp. č. 2648 na pozemku KNC parc. č. 15814/4 a Pozemok: pozemok KNC parc. č. 15814/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 190, katastrálne územie Hriňová, okres Detva.
  • Pozemky: pozemok KN-C parc. č. 39/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 790 m2, pozemok KN-C parc. č. 39/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1040 m2, pozemok KN-C parc. č. 39/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 87, katastrálne územie Látky, okres Detva
  • Stavba: HOSP. BUDOVA, súp. č. 36 na pozemku KNC parc. č. 14/3 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KNC parc. č. 14/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2, pozemok KNC parc. č. 15/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1350 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 39, katastrálne územie Lukov, okres Bardejov

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

 

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

                             Mobil:  +421 904 919 619

                             Tel. :     +421 48 43 44 265

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 04.02.2020 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 04.03.2020.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-Brezno-HALA (ZIP, 822 kB) 

ovs-k-u-Brezno-KLIMAT-SKLAD (ZIP, 796 kB) 

ovs-k-u-Brezno-Manipulacna-hala (ZIP, 797 kB) 

ovs-k-u-Brezno-robotnicka-ubytovna (ZIP, 826 kB) 

ovs-k-u-Brezno-sklad-um-hnojiv (ZIP, 801 kB) 

ovs-k-u-Brezno-vodna-nadrz (ZIP, 616 kB) 

ovs-k-u-Hrinova (ZIP, 787 kB) 

ovs-k-u-Latky (ZIP, 722 kB) 

ovs-k-u.Lukov (ZIP, 749 kB)