Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 24.5.2019

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku

< >Stavby: objekt les. hospod, súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 510/2,  objekt les.hospod. súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 511/4, objekt les.hospod. súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 511/5, hospodárska budova súp. č. 1993 na pozemku KN-C parc. č. 510/4, garáž súp. č. 1994 na pozemku KN-C par. č. 510/3 s príslušenstvom, zapísané na liste vlastníctva č. 41, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice a Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 510/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, pozemok KN-C parc. č. 510/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 41, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, pozemok KN-C parc. č. 511/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, pozemok KN-C 511/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 2634, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice 

< >Stavby: Budova  súp. č. 2011 na  pozemku KN-C parc. č.5339/16, Budova  súp. č. 2011 na  pozemku KN-C parc. č.5339/17 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 5339/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 440 m2, pozemok KN-C parc.č. 5339/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2, pozemok KN-C parc.č. 5339/4, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 5150 m2, katastrálne územie Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, zapísaných na LV č. 721.

< >Stavby: Obytný dom  súp. č. 213 na  pozemku KN-C parc. č.462/7, hospodárska budova  súp. č. 320 na  pozemku KN-C parc. č.462/5,  hospodárska budova  súp. č. 321 na  pozemku KN-C parc. č.462/6  s príslušenstvom bez pozemkov katastrálne územie Ratková, okres Revúca, zapísaných na LV č. 260. 

< >Stavby: Rod.dom, súp. č. 28 na pozemku KN-C parc. č. 1450/9, hospodárska budova súp. č. 146 na pozemku KN-C č. 1450/10 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc. č. 1450/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1039 m2, pozemok KN-C parc. č. 1450/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2, pozemok KN-C parc. č. 1450/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, katastrálne územie Kysta, okres Trebišov, zapísaných na liste vlastníctva č. 62

< >Pozemok: pozemok KN-C parc. č. 600/2, ostatné plochy, o výmere 2207 m2, katastrálne územie Lučatín, okres Banská Bystrica, zapísaný na LV č. 214 

< >Pozemok: pozemok KN-C parc. č. 161/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2397 m2, katastrálne územie Bretka, okres Rožňava, zapísaný na LV č. 14

< >Stavby: hájenka súp.č. 142 na pozemku parcela KN- C č. 473/5, hospodárska budova      súp.č. 247 na pozemku parcela KN- C č. 473/7 a Pozemky: parcela KN- C č. 473/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 109 m2, pozemok parcela KN- C č. 473/7   zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 (LV č. 47) a pozemok parcela KN- C č. 473/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1382 v podiele ¼ (LV č. 786) a Príslušenstvo : vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, žumpa, elektrická  prípojka  NN, katastrálne územie Smolnícka Huta, okres Gelnica, zapísaných na LV č. 47, 786. 

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

 

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

                             Mobil:  +421 904 919 619

                             Tel. :     +421 48 43 44 265

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 14.06.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 14.07.2019.

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-bretka-i.zip

ovs-k-u-banska-bystrica-i.zip

ovs-k-u-kysta-i.zip

ovs-k-u-smolnicka-huta-i.zip

ovs-k-u-trencianske-teplice-i.zip

ovs-k-u-lucatin-i.zip

ovs-k-u-ratkova-i.zip