Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 24.7.2019

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

< >Stavby: objekt les. hospod, súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 510/2,  objekt les.hospod. súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 511/4, objekt les.hospod. súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 511/5, hospodárska budova súp. č. 1993 na pozemku KN-C parc. č. 510/4, garáž súp. č. 1994 na pozemku KN-C par. č. 510/3 s príslušenstvom, zapísané na liste vlastníctva č. 41, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice a Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 510/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, pozemok KN-C parc. č. 510/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 41, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, pozemok KN-C parc. č. 511/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, pozemok KN-C 511/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 2634, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice.

< >Stavby: Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/21; Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/22; Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/23; OPRAVÁRENSKÉ DIELNE súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/24; ADMINISTRATÍVNA BUDOVA  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/25 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 2337/21, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/22, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/23, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/24, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 706 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/25, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/26, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/31, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1563 m2, katastrálne územie Lučenec, zapísaných na LV č. 489.

< >Stavby: Dielne  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/16; Dielne súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/17; Dielňa  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/18; Dielňa  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/19 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 2337/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 2392 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/15, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/16, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/17, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/18, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 176 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/19, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/20, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2, katastrálne územie Lučenec, zapísaných na LV č. 489.

< >Stavba: HORSKÝ HOTEL, súp.č. 415 na pozemku KN-C parc.č. 4087/2 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 4087/2, 4087/4, 4087/5; Zastavané plochy nádvoria o celkovej výmere 1 496 m2 , katastrálne územie Telgárt, zapísaných na LV č. 315.

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

Mobil:  +421 904 919 619

Tel. :     +421 48 43 44 265

 e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 07.08.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 07.09.2019.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-turcianske-teplice-i.zip

ovs-k-u-lucenec-I-i.zip

ovs-k-u-lucenec_II-i.zip

ovs-k-u-telgart-i.zip