Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 30.10.2019

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

 • Stavby: HALA, súp. č. 2495 na pozemku KNC parc. 7792/10 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno.
 • Stavby: KLIMAT.SKLAD ŠS, súp. č. 2496 na pozemku KNC parc. 7789/29 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno.
 • Stavby: MANUPILAČNÁ HALA, súp. č. 2497 na pozemku KNC parc. 7789/28 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: ROBOTNÍCKA UBYTOVŇA, súp. č. 5651 na pozemku KNC parc. 7794/1 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: SKLAD UMELÝCH HNOJÍV, súp. č. 2498 na pozemku KNC parc. 7789/30 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: Dažďová zdrž (vodná nádrž) na pozemku KNC parc. č. 7789/27, prevádzkový objekt pri dažďovej zdrži bez súp. č. na pozemku KNC parc. č. 7789/27, neevidované na LV, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: prevádzková budova, súp. č. 43 na pozemku KNC parc. 891/3 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KNC 891/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2 a pozemok KNC 891/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2 , zapísané na liste vlastníctva č. 123, katastrálne územie Opatová, okres Trenčín
 • Stavba: chata súp.č. 514 na pozemku KN-C parc.č. 1910/6, chata súp.č. 515 na pozemku KN-C parc.č. 1910/7, chata súp.č. 516 na pozemku KN-C parc.č. 1910/8, chata súp.č. 517 na pozemku KN-C parc.č. 1910/9, chata súp.č. 518 na pozemku KN-C parc.č. 1910/10, záhradná chatka „Dana“ bez súpisného čísla, neevidovaná na liste vlastníctva s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 1910/5, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, pozemok KN-C parc.č. 1910/6, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, pozemok KN-C parc.č. 1910/7, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, pozemok KN-C parc.č. 1910/8, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, pozemok KN-C parc.č. 1910/9, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, pozemok KN-C parc.č. 1910/10, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2, pozemok KN-C parc.č. 1910/1, Ostatné plochy o výmere 8709 m2, katastrálne územie Chľaba, zapísaných na LV č. 642
 • Stavby: Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/21; Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/22; Čistička  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/23; OPRAVÁRENSKÉ DIELNE súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/24; ADMINISTRATÍVNA BUDOVA  súp. č. 245 na  pozemku KN-C parc. č.2337/25 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 2337/21, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/22, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/23, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/24, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 706 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/25, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 522 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/26, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2, pozemok KN-C parc.č. 2337/31, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1563 m2, katastrálne územie Lučenec, zapísaných na LV č. 489
 • Stavby: rekreačné zariadenie bez súp. č. s príslušenstvom a   Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 2430/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4218 m2, pozemok KN-C parc. č. 2430/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1763 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1274, katastrálne územie Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa
 • Stavby: objekt les. hospod, súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 510/2,  objekt les.hospod. súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 511/4, objekt les.hospod. súp. č. 449 na pozemku KN-C parc. č. 511/5, hospodárska budova súp. č. 1993 na pozemku KN-C parc. č. 510/4, garáž súp. č. 1994 na pozemku KN-C par. č. 510/3 s príslušenstvom, zapísané na liste vlastníctva č. 41, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice a Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 510/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, pozemok KN-C parc. č. 510/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 54 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 41, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice, pozemok KN-C parc. č. 511/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, pozemok KN-C 511/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 63 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 2634, katastrálne územie Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice
 • Stavby: hájenka súp. č. 242 na pozemku KN-C parc. č. 6842, hospodárska budova súp. č. 833 na pozemku KN-C parc. č. 6843 s príslušenstvom   Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 6841, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1622 m2, pozemok KN-C parc. č. 6842, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2, pozemok KN-C parc. č. 6843, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 74 m2 , pozemok KN-C parc. č. 6844, ostatná plocha o výmere 4196 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 12, katastrálne územie Nálepkovo, okres Gelnica

 

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

 

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

                             Mobil:  +421 904 919 619

                             Tel. :     +421 48 43 44 265

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 13.11.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 13.12.2019.

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-brezno-hala

ovs-k-u-brezno-klimat_sklad

ovs-k-u-brezno-manipulacna_hala

ovs-k-u-brezno-robotnicka_ubytovna

ovs-k-u-brezno-sklad_um_hnojiv

ovs-k-u-brezno-vodna_nadrz

ovs-k-u-chlaba

ovs-k-u-lucenec_I

ovs-k-u-nalepkovo

ovs-k-u-opatova

ovs-k-u-turcianske_teplice

ovs-k-u-vysne_ruzbachy