Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 16.8.2019

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

Stavby: obytný dom súp. č. 99 na pozemku KN-C parc. č. 824/1, hospodárska budova súp. č. 539 na pozemku KN-C č. 824/3 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc. č. 824/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m2, pozemok KN-C parc. č. 824/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 697 m2, pozemok KN-C parc. č. 824/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2, katastrálne územie Bacúch, okres Brezno, zapísaných na liste vlastníctva č. 267 

Stavby: Rodinný dom súp. č. 110 na  pozemku KN-C parc. č. 530; Letná kuchyňa súp. č. 331 na pozemku KN-C parc.č. 529 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 530, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2, pozemok KN-C parc.č. 529, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1288 m2 katastrálne územie Dolná Strehová, zapísaných na LV č. 145

Stavby: Administr. budova súp. č. 1045 na pozemku KNC parc. č. 1278/1, Administr. budova súp. č. 1083 na pozemku KNC parc. č. 1279/3 s príslušenstvom a  Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 1278/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m2, pozemok KN-C parc. č. 1279/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2628 m2, pozemok KN-C parc. č. 1279/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2 , pozemok KN-C parc. č. 1279/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 676, katastrálne územie Likavka, okres Ružomberok

Stavby: hospodárska budova súp. č. 380 na pozemku KNC parc. č. 2135/2, sklad olejov súp. č. 641 na pozemku KNC parc. č. 2136/2, vrátnica súp. č. 642 na pozemku KNC parc. č. 2136/3, dielňa súp. č. 643 na pozemku KNC parc. č. 2136/4 s príslušenstvom a  Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 2135/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 258 m2, pozemok KN-C parc. č. 2136/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5418 m2, pozemok KN-C parc. č. 2136/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 , pozemok KN-C parc. č. 2136/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2 , pozemok KN-C parc. č. 2136/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 507 m2zapísané na liste vlastníctva č. 73, katastrálne územie Smolník, okres Gelnica

Stavby: rekreačné zariadenie bez súp. č. s príslušenstvom a   Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 2430/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4218 m2, pozemok KN-C parc. č. 2430/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1763 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1274, katastrálne územie Vyšné Ružbachy, okres Stará Ľubovňa

Stavby: DIELNE súp. č. 1378 na pozemku KNC parc. č. 501/ 3, VRÁTNICA súp. č. 1378 na pozemku KNC parc. č. 501/ 7, ČOV súp. č. 1378 na pozemku KNC parc. č. 501/ 8, s príslušenstvom a  Pozemky : pozemok KN-C parc. č. 501/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1386 m2, pozemok KN-C parc. č. 501/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 497 m2, pozemok KN-C parc. č. 501/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 197 m2 , pozemok KN-C parc. č. 501/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2 , pozemok KN-C parc. č. 501/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371 m2, pozemok KN-C parc. č. 501/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 308 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 394, katastrálne územie Zvolen, okres Zvolen

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica. Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

Mobil: +421 904 919 619 

Tel.: +421 48 43 44 265

e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 30.08.2019 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 30.09.2019.

 

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-bacuch.zip

ovs-k-u-dolna_strehova.zip

ovs-k-u-likavka.zip

ovs-k-u-smolnik.zip

ovs-k-u-vysne_ruzbachy.zip

ovs-k-u-zvolen.zip