Oprava kúrenia hájenka Piesky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

27.1.2014 Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní, odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku na „Oprava kúrenia hájenka Piesky“ v predpokladanej hodnote 1200,- € bez DPH, uchádzačovi:
Jozef Dobiaš, Opatovecká 354/8, 951 97 Žitavany, IČO: 46335145