OZ Čadca - Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk pre "Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca na roky 2010 - 2012"

Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, Odštepný závod Čadca
so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2 207, 022 01 Čadca

 vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávku prác na OZ Čadca:
Projekt ozdravných opatrení na OZ Čadca na roky 2010 - 2012
(čistenie plôch po ťažbe, umelá obnova lesa)

Miesto realizácie:
Lesné správy: Čadca, Oščadnica

Súťažné podmienky si je možné prevziať na OZ Čadca: Ľ. Podjavorinskej 2207, Čadca

Bližšie Informácie:
Ing. Peter Šurina tel. kontakt + 421 918 335 007, e-mail: peter.surina@lesy.sk

Výzva na predkladanie ponúk