LESY SR, š.p. na konferencii Financovanie 2021 Lesy – Drevo

Štátny podnik LESY SR už tradičným partnerom na konferencii Financovanie 2021 Lesy – Drevo

Banská Bystrica 25.11.2021

  • Európsky týždeň lesov spája lesnícku prax s akademickou pôdou a aktuálnymi poznatkami

Počas Európskeho týždňa lesov sa vo štvrtok 25. novembra 2021 uskutočnila na pôde Technickej univerzity vo Zvolene medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Financovanie 2021 Lesy – Drevo, ktorú už po dvadsiaty siedmy raz zorganizovala Katedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Konferencie sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča, zástupcovia štátnych lesných podnikov i neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov či predstavitelia drevospracujúcich podnikov. Medzi aktívnymi účastníkmi konferencie boli aj viacerí zástupcovia akademickej obce z Českej zemědelskej univerzity v Prahe, Mendelovej univerzity v Brne i domácej Technickej univerzity vo Zvolene.

V rámci konferencie v úvodnom bloku vystúpil aj generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy so svojím príspevkom na tému ekonomiky a financovania prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (PBHL). Počas svojho vystúpenia zdôraznil základné východiská pre aktuálne hospodárenie v spravovaných lesoch, pričom poukázal okrem iného na pokračujúci klesajúci trend vo výške ťažby dreva a potrebu diverzifikácie príjmov štátneho podniku, čo súvisí s plnením požiadaviek vyplývajúcich z celospoločenskej objednávky pri zabezpečovaní ekosystémových služieb lesov. Podrobne analyzoval aj možnosti uplatňovania PBHL v štátnom podniku, ktorého ambíciou je zvýšiť podiel PBHL v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 o takmer 18 % (z dnešných 8,5 % na 10 % v roku 2022).

„Cieľom strategického riadenia štátneho podniku Lesy SR je zabezpečiť dlhodobo udržateľné obhospodarovanie lesa pri plnení všetkých ekosystémových služieb, vrátane produkčnej funkcie. Uplatňovanie PBHL je jednou z ciest k naplneniu tohto cieľa“, uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR, š. p., Tibor Kőszeghy.

Medzinárodná vedecká konferencia Financovanie Lesy – Drevo patrí dlhodobo k najvýznamnejším vedecko-odborným podujatiam organizovaným na Technickej univerzite vo Zvolene a už tradične vytvára vhodnú platformu na výmenu názorov a skúseností v širokom spektre problémov týkajúcich sa ekonomických parametrov obhospodarovania lesov na Slovensku. Štátny podnik Lesy SR je jedným z tradičným partnerov tohto podujatia, ktoré považuje akademickú pôdu za dôležité a aktuálne fórum na prezentovanie súčasných názorov a postojov nielen predstaviteľov sektora lesného hospodárstva, ale aj  nadväzujúcich odvetví.

 

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/lsr_ts_2021_11_25_konferencia_lesy_drevo.pdf