Bratislavské lesy sa viac otvoria na rekreáciu

 • Nezávislá analýza Technickej univerzity vo Zvolene prináša sedem alternatív riešenia územia bratislavských prímestských lesov
 • Lesy SR sú otvorené zníženiu ťažby a zintenzívneniu rekreačných funkcií lesného územia
 • Finančné kompenzácie bude musieť zabezpečiť mesto a mestské časti
 • Magistrát hlavného mesta a mestské časti majú 8 týždňov na výber jednej z alternatív, následne začnú rokovania Lesov SR a Bratislavy

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik (LESY SR) sa starajú o približne 4.750 ha lesných pozemkov v okolí Bratislavy, ktoré sa označujú aj ako tzv. prímestské lesy. Rozvojom hlavného mesta sa tieto lesy dostali do tesného kontaktu s obývanými zónami.

„Uvedomujeme si, že les je aj miestom pre oddych, a obzvlášť to platí pre také rušné mesto ako je Bratislava. Hľadali sme preto spôsob, ako zladiť našu lesnícku činnosť s potrebou vytvorenia oddychovej zóny pre obyvateľov Bratislavy,“ vysvetľuje Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ LESY SR.

LESY SR preto zadali nezávislým odborníkom z Technickej univerzity vo Zvolene vypracovanie analýzy, ktorá posúdi dopady zmeny hospodárenia. V tejto lokalite sa časť lesa (menej ako 40%) využíva aj na hospodárenie, t. z. prebieha tam ťažba.

Analýza navrhuje sedem spôsobov hospodárenia, od najjemnejších (vylúčenie ťažby a bezzásahový režim) až po tzv. bežné hospodárenie. V rámci analýzy boli tiež posúdené spôsoby hospodárenia  s orientáciou na ochranu pôdy a spôsob hospodárenia na ochranu vody. Vedci z univerzity pri jej príprave diskutovali s desiatkami zainteresovaných od starostov, lesníkov, s predstaviteľmi aktivistov a občianskych združení i štátnych inštitúcií.

Pri vypracovaní analýzy brali vedci z univerzity do úvahy ako vek porastov, drevinové  zloženie, frekvencia pohybu návštevníkov a ich bezpečnosť, rekreačnú infraštruktúru, viditeľnosť zo zastavaného územia či stupeň ochrany prírody.

Výsledok analýzy je možné vidieť na grafe, ktorý popisuje jednotlivé modely hospodárenia a tiež ekonomický dopad týchto opatrení. Obmedzenie ťažby bude potrebné finančne kompenzovať. Podobný model funguje v Bratislave aj v prípade Mestských lesov Bratislava, kde hlavné mesto SR Bratislavy prispieva na ich činnosť ako kompenzáciu za obmedzenie ťažby.

LESY SR pravidelne investujú  do výsadby nových stromčekov, do starostlivosti o majetok (budovy, lesné cesty, altánky, chodníky apod.). Tieto náklady zostanú aj po obmedzení ťažby. „Na základe vypracovanej štúdie je možné pristúpiť ku zmene hospodárenia v prímestských bratislavských lesoch. Vieme tak nastaviť optimálny model fungovania tak, aby sme čo najviac vyšli v ústrety požiadavkám ľudí, ktorý si chodia do týchto lesov oddýchnuť či zašportovať,“ dodal na záver  Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ LESY SR.

Alternatívy správy územia bratislavskej Devínskej kobyly:

 1. Bežný manažment podľa aktuálneho Plánu starostlivosti o les (PSL) - prioritizácia produkčnej funkcie
 2. Hospodárenie zamerané na rozvrstvenie štruktúry lesa založené na pozitívnom výbere
 3. Zjemnené hospodárenie pri obmedzení predpísanej ťažby na 66% (negatívny skupinový výber)
 4. Zjemnené hospodárenie pri obmedzení predpísanej ťažby na 33% (jednotlivý negatívny výber)
 5. Pasívny manažment
 6. Orientácia na ochranu pôdy
 7. Orientácia na ochranu vody

V rámci analýzy boli vytvorené alternatívne plány starostlivosti o les (PSL) – označené ako Popis alternatívneho PSL. Každý z týchto PSL bol zoznámený na grafe, ktorý určuje pomer medzi Indexom rekreácie a nákladmi (v texte označené ako Príspevok na krytie).

Optimálne sú tie varianty PSL, ktoré sa nachádzajú na žltej body na grafe.

Obrázok Graf štúdia BA

BH1       Bežné hospodárenie (prímestské lesy prevedené na hospodárske)

BH2       Súčasné hospodárenie podľa platného PSL

REK1     Posilnená rekreácia pri zachovaní kategorizácie

REK2     Posilnená rekreácia (hospodárske lesy prevedené na prímestské a v prímestských lesoch najjemnejšia forma)

BEZ1     Bezásahový režim so starostlivosti o rekreačnú infraštruktúru

BEZ2     Bezásahový režim bez starostlivosti o rekreačnú infraštruktúru           

OPT1     Optimálny PSL so zameraním na maximálny výnos (označené v grafe žltým písmom)

OPT2     Optimálny PSL so zameraním na výnos (označené v grafe žltým písmom)

OPT3     Optimálny PSL so  zameraním na posilnenie rekreácie (označené v grafe žltým písmom)

OPT4     Optimálny PSL so  zameraním na výrazné posilnenie rekreácie (označené v grafe žltým písmom)

OPT5     Optimálny PSL so  zameraním na maximálne posilnenie rekreácie (označené v grafe žltým písmom)

Tlačová správa (PDF, 842 kB)

Štúdia - analýza dopadov/modifikovania manažmentu lesov vyvolaného posilnením rekreačných funkcií na LC LESY SR Bratislava (PDF, 3,8 MB)