Generálny riaditeľ a širšie vedenie štátneho podniku LESY SR vyzýva ministra na stiahnutie demisie

V Banskej Bystrici 02.06.2021

Generálny riaditeľ LESOV SR a širšie vedenie štátneho podniku LESY SR, š.p., vyzýva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského, aby stiahol svoju demisiu a váhou svojej autority sa zasadil o naplnenie bodov nasledujúcej výzvy.

 

Znenie výzvy:

„zamestnanci vyjadrujú kategorický nesúhlas s poslaneckým návrhom, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na základe ktorého majú byť lesy v národných parkoch prevedené pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Pokladáme ho za nesystémový, neuvážený krok nepodložený žiadnou štúdiou sociálno-ekonomických dopadov, ktorý spôsobí škody na majetku Slovenskej republiky.

Trváme na naplnení záväzku vlády SR, uvedenom v jej programovom vyhlásení: „Dlhodobý spor lesníkov s ochranármi vyriešime v prospech lesa. Základom bude vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory.“ Poslanecká novela zákona č. 543/2002 Z. z. je v príkrom rozpore s týmto záväzkom vlády.

žiadame, aby bol taktiež rešpektovaný záväzok, deklarovaný v Programovom vyhlásení vlády, že „...všetky sporné otázky sa budú posudzovať spoločným expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov“,

vyjadrujeme podporu zamestnanosti v najmenej rozvinutých vidieckych oblastiach a regiónoch v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle,

požadujeme zavŕšenie pripravovanej reformy štátneho podniku LESY SR na moderný, pružný a kvalitne manažovaný podnik s primeranou organizačnou štruktúrou a orientáciou na prírode blízke hospodárenie v lesoch.“

 

Podpisy zamestnancov štátneho podniku LESY SR, ktorí výzve vyjadria podporu, budú sčítané do zajtra po 15-stej hodine.

 

Podporu k vyššie uvedeným bodom vyjadrujú svojimi podpismi aj zamestnanci TANAP-u a LPM Ulič. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 726 kB)