Lesy nad Rudnom nad Hronom sú v dobrom stave

V Banskej Bystrici, 19.05.2021

  • Štátny podnik spravuje lesy s dobrou kondíciou

Súčasná lesná vegetácia v správe štátneho podniku LESY SR nad obcou Rudno nad Hronom spĺňa schopnosť zachytávania zrážok a zabraňuje rýchlemu odtoku vody. Už aj 20-ročné porasty sú schopné zadržiavať zrážky, plnia teda vodozádržnú funkciu.

V povodí Matejkovo spravujú LESY SR 87 percent územia, z toho viac ako 60 percent tvoria lesy s vekom nad 40 rokov, v povodí Uhliská je 73 percent v správe štátneho podniku, z toho takmer 70 percent tvoria lesy s vekom nad 40 rokov.

Lesy nad Rudnom nad Hronom majú dostatočne pestrú vekovú štruktúru na to, aby dokázali zabezpečiť všetky produkčné aj mimoprodukčné funkcie lesa. Ide najmä o vysokú absorbčnú schopnosť, protieróznu funkciu či spomalenie odtoku vody pri prívalových dažďoch.

Vedúci odboru lesníckej výroby a PBHL Miroslav Skladaný : Výsledky prvotnej (internej) analýzy priebehu povodne v obci nasvedčujú, že povodeň bola z veľkej časti zapríčinená prielomovou vlnou pochádzajúcou z roztrhnutej prehrádzky na drobnom vodnom toku Rudniansky potok. O tejto skutočnosti svedčí aj fakt, že časť obce, cez ktorú preteká jeho ľavostranný prítok (Husárovský potok) nebola povodňou zasiahnutá. Pri tom podiel porastov do 20 rokov je v tomto povodí vyšší (14,2 %) oproti povodiu Rudnianskeho potoka (10,8%).“

 

Najúčinnejšie znižujú odtok mladšie lesné porasty, účinnosť prestarnutých a preriedených porastov je približne rovnaká ako u nelesných spoločenstiev. Maximálne účinné proti povodniam sú porasty 40 – 70 ročné.

 

Nové zvážnice sa v lokalite posledné roky nebudovali. Lesné zvážnice majú okrem toho vybudované priečne a pozdĺžne odvodňovacie zariadenia, ktoré odvádzajú vodu z telesa cesty. Tým zabraňujú povrchovému odtoku a nasmerujú vodu na miesta, kde môže vsakovať.

LESY SR sa uchádzajú o európske peniaze z programu rozvoja vidieka, kde sa zameriavame na manažment vody v krajine- rekonštrukcie prehrádzok, prahov, stupňov v horných tokoch vodných tokov, ktoré štátny podnik obhospodaruje. V každom poraste, kde sa ťaží, je následne vykonávaná poťažbová úprava pracoviska. Zahŕňa v sebe aj vyčistenie vodných tokov a priekop, aby sa nevytvárali prekážky pri plynulom odtoku vody, ktoré by mohli spôsobiť problémy pri nadmerných zrážkach, prípadne by mohli zapríčiniť upchatie priepustov či  mostov.

Každý les plní vodozádržnú funkciu, či je hospodársky, ochranný alebo účelový, v závislosti od veku a jeho štruktúry, ak je však intenzita zrážok priveľká a interval zrážok je dlhý a nepretržitý, žiadny les nedokáže absorbovať taký objem zrážok a dôjde k zvýšeniu povrchového toku. Pri nadmerných zrážkach ani najcitlivejšie obhospodarovanie lesa nedokáže zadržať také množstvo vody. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 845 kB)