Lesy v okolí Bratislavy plnia dôležitú rekreačnú funkciu

Lesy v okolí Bratislavy plnia okrem hospodárskej funkcie aj dôležitú rekreačnú úlohu.    

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vykonali na území prímestských lesov Bratislavy (Devínska Kobyla, Vydrica) iba nevyhnutné kroky, v rámci takzvanej obnovnej ťažby – tá je dôležitá preto, aby bol les zdravý a plnil všetky svoje funkcie.  V žiadnom prípade nešlo o výrub 100 ročných dubov, ako tvrdia niektoré zdroje.

Ďalší postup vo využívaní týchto lesov bude známy po vypracovaní štúdie, ktorú vypracujú experti z Technickej univerzity vo Zvolene.

LESY SR nerúbu zdravé 100 ročné stromy, ako uviedli niektoré zdroje. V posledných dňoch bol realizovaný iba obmedzený, nevyhnutný zásah, ktorý sa nazýva obnovná ťažba. Uskutočnil sa na obmedzenom území a už je ukončený.

„Plne si uvedomujeme, že lesy v okolí Bratislavy sú pre obyvateľov nášho hlavného mesta dôležité. Postupne sa mení ich význam, na dôležitosti naberá najmä ich rekreačná funkcia. Dôležitá však je aj nevyhnutná starostlivosť o les, aby bol zdravý a plnil všetky svoje funkcie“, povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Marian Staník.

Za účelom hľadania ďalšieho postupu vo využívaní lesov v okolí Bratislavy bola zriadená Pracovná skupina pre posilnenie mimoprodukčných funkcií prímestských lesov Bratislavy, v ktorej sú zastúpení zástupcovia OZ Naše Karpaty,  LESOV SR, Bratislavského samosprávneho kraja, Štátnej ochrany prírody, hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V súčasnosti bolo zadané vypracovanie štúdie, ktorú pripravujú experti z Technickej univerzity vo Zvolene. Tá má posúdiť dopady realizácie opatrení programu starostlivosti o lesy na zabezpečenie rekreačnej funkcie lesov. 

LESY SR obhospodarujú lesné pozemky v bezprostrednej blízkosti intravilánu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú aktívne využívané verejnosťou voľnočasové aktivity. Ide najmä o lesy v lokalite Devínska Kobyla a Vydrica.

Spôsob, akým sa tieto lesy obhospodarujú, je plne v súlade s Programom starostlivosti o chránený areál Devínska Kobyla na obdobie rokov 2018-2047, ktorý vypracovala Štátna ochrany prírody.

Tlačová správa