LESY SR hľadajú so ŠOP spôsob ochrany hlucháňa

Lesy SR, štátny podnik už viac ako rok spolupracujú so Správou štátnej ochrany prírody NAPANT (Národný park Nízke Tatry) na hľadaní optimálneho riešenia problematiky hlucháňa hôrneho, ako aj ochrany zdravotného stavu lesov v lokalitách Prašivá a Tlstá. Ide o územia,  ktoré sú určené na aktívny manažment (tj. mimo území s 5. stupňom ochrany).

Výsledkom rokovania je návrh komplexného riešenia zastabilizovania nepriaznivého trendu zhoršujúceho sa stavu lesov (vplyvom podkôrneho škodcu), ako aj vytvorenie podmienok pre zastabilizovanie populácie hlucháňa.

Predbežná dohoda upravuje činnosť štátneho podniku LESY SR tak, aby v čo najvyššej možnej miere ostal zachovaný zelený zdravý les. Návrh riešenia pozostáva z ponechania cca 600ha lesných pozemkov bez zásahu a z účelového manažmentu ďalších cca 600 ha.

Aktívny manažment bude pozostávať z výrubu „aktívnych chrobačiarov“ (šíriteľov nákazy- ktoré boli napadnuté lykožrútom) v mimohniezdnom období hlucháňa hôrneho.

Výrubom napadnutých stromov plánujeme pred lykožrútom zachrániť zdravé, staré stromy, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie hlucháňa.

Tlačová správa (PDF, 631 kB)