LESY SR majú kompletný vyšší manažment

V Banskej Bystrici 15.1.2021

  • Štátny podnik má obsadené všetky svoje najvyššie funkcie.
  • Od tohto týždňa je už známe aj meno riaditeľa výrobno-technického úseku. 

Funkciu riaditeľa výrobno-technického úseku (VTU) prijal Ján Schürger, bude ju zastávať ako poverený riaditeľ. V rámci cirkevných lesov podniku Lesy Jasov, s. r. o., teda cirkevných lesov patriacich Kláštoru premonštrátov v Jasove, zastával v minulosti viacero funkcií, napríklad aj funkciu odborného lesného hospodára. Naposledy pôsobil ako obchodný manažér súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a predajom tradičnej ťažbovej techniky na Slovensku (LKT, s. r. o.).

„Chcel by som naštartovať zmeny v pracovných postupoch nielen na generálnom riaditeľstve, ale aj vo vonkajšej prevádzke. Očakávam, že by sa trecie plochy medzi lesníckou výrobou, zástupcami životného prostredia, iných organizácií a rôznych združení a verejnosti mohli postupne odbúravať,“ skonštatoval Ján Schürger.

Cieľom nového povereného riaditeľa výrobno-technického úseku je zastabilizovať proces výroby a zosúladiť ho najmä s obchodom, čo bude z hľadiska ekonomického podľa neho alfou a omegou najbližších mesiacov.  Následná práca by mala byť venovaná požiadavkám, ktoré sú uvedené aj v programovom vyhlásení vlády. 

„Dôležité je nastaviť proces prírode blízkeho hospodárenia v lese, čo zahŕňa veľmi široký komplex od zlepšenia podmienok v ťažbovej a pestovnej činnosti s podporou obmeny zastaranej lesnej techniky našich dodávateľov prác, cez návrhy vhodnej lesnej cestnej siete a technologickej prípravy pracovísk až po maximálny súlad s obchodným úsekom, to znamená  maximálne speňaženie drevnej hmoty,“ dodal poverený riaditeľ výrobno-technického úseku Ján Schürger.

Personálne zmeny v štátnom podniku LESY SR nastali po zmene generálneho riaditeľa. Nový poverený riaditeľ Tomáš Čuka poveril vedením ekonomického úseku Karola Vinša, na čele obchodného úseku stojí Albert Macko.

Generálne riaditeľstvo (ústredie štátneho podniku) tvorí riadiace centrum podniku a priamo či nepriamo (metodicky) riadi odštepné závody. Lesnú výrobu v rámci štátneho podniku zabezpečujú lesné správy, ktoré sú základnými organizačnými jednotkami odštepných závodov. Odštepné závody sú samostatnými vnútropodnikovými organizačnými jednotkami s uzavretým výrobným a ekonomickým cyklom. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 508 kB)