LESY SR plošne rušia zmluvy na odber dreva

 

V Banskej Bystrici, 27.07.2020

 

LESY SR sa rozhodli vypovedať rámcové kúpne zmluvy na drevnú hmotu. Celkovo sa to týka 119 zmlúv, ktoré predpokladali odber približne 3 mil. m³ dreva.

„Hlavným dôvodom sú vážne pochybnosti o transparentnosti pri ich uzatváraní. Podniku tiež absentujú zdroje na ich úplné naplnenie“, povedal generálny riaditeľ LESY SR Ing. Matej Vigoda.

Rámcové kúpne zmluvy LESY SR vypovedajú v súlade so znením príslušného ustanovenia, obsiahnutého v kúpnej zmluve. Zmluvy sa zrušia po uplynutí výpovednej doby.  Výpovedná doba sa líši podľa toho, na aké obdobie bola rámcová kúpna zmluva uzatvorená. Spravidla ide o obdobie 6  alebo 12 mesiacov. 

Po uplynutí výpovednej doby väčšiny zmlúv zavedú LESY SR transparentný spôsob uzatvárania zmlúv. Bude v plnej miere zohľadňovať možnosti podniku a stanoví spôsob uzatvárania kúpnych zmlúv so zachovaním podpory drevospracujúceho priemyslu na Slovensku.     

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 359 KB)