LESY SR sú za nulovú kvótu lovu vlka dravého

 

V Banskej Bystrici, 22.10.2020

 

Obrovské škody nielen na poľnohospodárskych plodinách, ale aj na lesných  porastoch spôsobujú v súčasnosti vysoké stavy raticovej zveri. Aj preto sa štátny podnik LESY Slovenskej republiky rozhodol podporiť nulovú kvótu pre lov vlka dravého na sezónu 2020-2021.

Štátny podnik LESY SR postupne zavádza zmenu manažmentu obhospodarovaných lesov vo svojej správe, aby zmierňoval vplyv klimatickej zmeny. Jedným z opatrení je prírode blízke hospodárenie pri využívaní prírodných síl. Limitujúcim faktorom je potravinový tlak raticovej zveri na vznikajúce prirodzené zmladenie pôvodných drevín. „Dochádza k úplnej likvidácii následného porastu, alebo k výraznému potlačeniu biodiverzity spásaním niektorých drevín, napr. jedle bielej, jaseňa štíhleho, javorov, dubov a ponechávaním napr. len buka lesného. LESY SR, musia každoročne vynakladať obrovské finančné prostriedky na ochranu pred škodami, ktoré sú spôsobené raticovou zverou,“ doplnil Eduard Apfel, poverený riadením výrobno-technického úseku.

Premnožená lesná zver (jelenia, danielia, muflónia, srnčia) spôsobila v roku 2019 škody na lesných porastoch vo výške 974 tis. €. Na ochranu mladých lesných porastov sme museli vlani vynaložiť prostriedky vo výške 2 263 tis. €. Vzhľadom na uvedené skutočnosti vnímame vlka dravého ako predátora, ktorý napomáha znižovať početnosť raticovej zveri a tým prispieva k nižším škodám, ktoré zver spôsobuje.

 „Preto navrhujeme kvótu lovu vlka dravého pre obdobie rokov 2020-2021 v nulovej výške. Pri tomto prístupe je potrebné zabezpečiť zo strany štátu kompenzácie zvýšených nákladov na ochranné opatrenia pre chovateľov hospodárskych zvierat a adekvátne odškodnenie v prípade preukázaných škôd spôsobovaných vlkom.“ zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda.

Vlk dravý (Canis lupus)sa môže loviť v období od 1.11 do 16.1. Výšku kvóty na odstrel jedincov určuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre nadchádzajúcu poľovnícku sezónu. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 506 kB)