Medzinárodná spolupráca pokračuje

Banská Bystrica 19.05.2023


Intenzívna medzinárodná spolupráca medzi lesníkmi v Európskych krajinách pokračuje a aktuálne vedenie LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik hostí v týchto dňoch dve skupiny zástupcov štátnych lesov z Poľskej republiky.


Kolegov zo susedného Poľska zaujíma, aké problémy aktuálne sťažujú prácu lesníkov na Slovensku a zároveň akým spôsobom ich dokážu riešiť. Druhým okruhom ich záujmu je diverzifikácia činností a práca s verejnosťou.


V rámci prvého bloku pripraveného pre pracovníkov Regionálneho riaditeľstva poľských štátnych lesov v Lubline, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ján Marhefka zabezpečil prezentáciu problémov v lesníckej prevádzke na organizačnej zložke OZ Šariš. O skutočnosti, že aktuálne sa lesníctvo v rámci celej Európy borí s nebývalým množstvom problémov svedčí aj účasť približne päťdesiatich hostí. Po úvodnom príhovore generálneho riaditeľa odprezentoval riaditeľ organizačnej zložky OZ Šariš Ing. Ján Andráš širokú paletu činiteľov, ktorých pôsobenie reálne sťažuje a v niektorých prípadoch až znemožňuje plnohodnotne a trvalo udržateľne spravovať lesné pozemky. Súčasťou prezentácie boli aj spôsoby eliminácie týchto negatívnych vplyvov v podmienkach organizačnej zložky OZ Šariš. Je zaujímavé a na všetkých stretnutiach sa potvrdzuje fakt, že lesníkov v Európskom priestore prakticky trápia tie isté okruhy problémov, medzi ktoré patria hlavne dôsledky zmien klímy, zmeny vo vlastníctve pôdy, zmenené nároky na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov zo strany verejnosti a iných záujmových skupín.


„LESY SR, štátny podnik reaguje na sťažené podmienky z titulu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zmenených požiadaviek spoločnosti na mimoprodukčné funkcie lesov širším zavádzaním prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Lesné porasty s diferencovanou vekovou, druhovou, genetickou a priestorovou štruktúrou v maximálnej možnej miere sa približujúcou prirodzeným lesom zabezpečujú a zlepšujú biologickú rozmanitosť, odolnosť, produkčnú a obnovnú schopnosť našich lesov,“ povedal na záver generálny riaditeľ LESOV SR, š. p. Ján Marhefka.


Druhý blok odbornej prezentácie pripravenej pre pracovníkov Regionálneho riaditeľstva poľských štátnych lesov vo Vroclavi prebehol v územnej pôsobnosti organizačnej zložky OZ Tribeč, ktorá je špecifická vykonávaním najširšieho spektra činností mimo produkcie drevnej hmoty. Riaditeľ organizačnej zložky Ing. Daniel Benček zabezpečil odbornú exkurziu s výkladom v zariadeniach zameraných na chov včiel, produkciu vína, spracovanie diviny a produkciu okrasných drevín. Veľmi zaujímavou a podnetnou časťou aj na iných organizačných zložkách bola prezentácia práce s verejnosťou a lesná pedagogika. Hostia sa reálne v tomto čase oboznamujú s viacerými náučnými chodníkmi, absolvujú obhliadku ubytovacích zariadení a taktiež navštívia jedinečný Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 546 kB)

Poľskí lesníci na návšteve