Norik muránskeho typu - vyhlásenie

Banská Bystrica 06.04.2023


Vzhľadom na množiace sa nejasnosti okolo chovu koní na Veľkej lúke v Muránskej planine a z dôvodu uvedenia vecí na pravú mieru, štátny podnik uvádza nasledujúce skutočnosti.


LESY Slovenskej republiky, štátny podnik v týchto dňoch pripravuje možnosti dočasného presunu stáda Norika muránskeho typu z muránskej Veľkej lúky do Národného žrebčína v Topoľčiankach. Jedná sa celkom o 43 žrebcov a valachov. Dôvodom tohto kroku je nenaplnenie podmienok spolupráce zo strany Správy Národného parku Muránska planina (Správa NP) pri zabezpečení spoločnej starostlivosti o chov koní v zmysle podmienok dohodnutých v delimitačnom protokole. Na základe delimitačného protokolu po schválení zonácie národného parku prešli do správy Správy NP pozemky a stavby, ktoré štátny podnik LESY Slovenskej republiky (LESY SR) využíval viac ako 70 rokov práve pre účely chovu koní. Medzi Správou NP a LESMI SR, š.p. nedošlo k podpisu dohody o zabezpečení chráneného šľachtiteľského chovu koní Norika muránskeho typu z viacerých dôvodov:


- Správa NP sa odmietla podieľať dostatočnou mierou na spolufinancovaní chovu koní, ku ktorému sa zaviazala v delimitačnom protokole, 


- Správa NP si nárokuje právo čerpať dotácie alebo prostriedky z iných verejných zdrojov na starostlivosť o nelesné biotopy, ktoré by v prípade dohody v plnom rozsahu zabezpečoval štátny podnik LESY SR, 


- nedoriešenie právnych vzťahov k majetku zo strany Správy NP vytvára riziká porušenia viacerých právnych predpisov


Nakoľko ani v dodatočnej lehote zabezpečenej dodatkom k delimitačnému protokolu nedošlo k podpisu dohody a právnych úkonov umožňujúcich štátnemu podniku využívať pozemky a stavby na Veľkej lúke, tak štátny podnik nemá inú možnosť ako pripraviť možnosti presunu koní, ktoré sa nachádzajú na Veľkej lúke do iných priestorov.


Racionálnou alternatívou je dočasný presun čriedy z Veľkej lúky do inštitúcie akou je Národný žrebčín v Topoľčiankach, ktorá je národnou odbornou autoritou v oblasti chovu koní a súčasne je aj v priamej riadiacej pôsobnosti MPRV SR. Chov plemenného stáda budú aj naďalej zabezpečovať LESY SR na hospodárskom dvore v Dobšinej. Primeraná starostlivosť o tieto živé zvieratá nášho národného plemena koní Norika muránskeho typu tak bude aj naďalej profesionálne zabezpečená. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 527 kB)