Organizačná štruktúra štátneho podniku LESY SR bude rovnocennejšia

Banská Bystrica 21.10.2021

  • Reorganizácia prinesie spravodlivejšie rozdelenie lesných správ
  • Štátny podnik zavádza aj nové kritériá v oblasti obchodnej politiky

 

Zmenu organizačnej štruktúry hodnotili analytické tímy zložené z vyše 120 interných a externých konzultantov. Počet odštepných závodov sa zníži zo súčasných 23 na 12. Dva špecializované odštepné závody (Odštepný závod lesnej techniky a OZ Semenoles) zostanú zachované v nezmenenej forme. Počet lesných správ sa zoštíhli zo súčasných 129 na 93. Zmena by mala platiť od 1.1.2022.

„Týmito krokmi chceme docieliť ekonomickú stabilizáciu podniku a zabezpečiť dlhodobú prosperitu. Posilniť by sa mala tiež vonkajšia prevádzka a chceme vytvoriť podmienky pre širšie uplatnenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch ako základnej stratégie štátu pri hospodárení v lese. Sme si vedomí, že sa mení spoločenská objednávka. Očakáva sa, že štátny podnik bude k hospodáreniu pristupovať citlivejším spôsobom, no treba prihliadať aj na ekonomiku a uvedomiť si, že si to vyžiada viac finančných prostriedkov,“ zdôraznil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Tibor Kőszeghy.

Nová organizačná štruktúra zaručuje vyrovnanejšie organizačné jednotky. V súčasnosti sú veľké rozdiely v obhospodarovaných výmerách, jedna lesná správa môže spravovať od 2 tisíc až do 13 tisíc ha lesných pozemkov, to by sa malo zmeniť. Jeden odštepný závod (OZ) bude spravovať od 60 tis. po 77 tisíc ha lesných pozemkov a počet lesných správ v rámci jedného OZ nepresiahne 9. Štíhlejšia štruktúra bude znamenať aj postupné zvyšovanie diverzifikácie štátneho podniku.

„Štátny podnik LESY Slovenskej republiky má výnimočné postavenie, pretože sa stará o naše cenné a jedinečné prírodné bohatstvo. Naše lesy nie sú iba zdrojom drevnej hmoty ako obnoviteľnej suroviny pre energetiku a priemysel. Plnia aj nezastupiteľnú úlohu pri zadržiavaní vody v krajine, zachytávaní CO2 a v boji s klimatickou zmenou. Z tohto dôvodu očakávam, že štátny podnik bude k hospodáreniu pristupovať oveľa citlivejšie, s ohľadom na optimálne plnenie všetkých funkcií lesa. Cieľom reorganizácie je nastaviť jeho fungovanie tak, aby bol ekonomicky stabilným a dobrým zamestnávateľom, ktorý pestuje zdravý hospodársky les odolný voči klimatickej zmene,“ tvrdí minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Štátny podnik prichádza aj s novým obchodným systémom, ktorý je založený na jasne definovaných pravidlách pre odberateľov drevnej hmoty. Multikriteriálny obchodný systém transparentne hodnotí odberateľa, stanovuje mu rating na základe nasledovných kritérií:

-              Zhodnotenie a stupeň opracovania drevnej hmoty

-              Tvorba a hodnotenie zamestnanosti v regiónoch

-             História spolupráce

-              Investície a modernizácia prevádzok odberateľov 

-              Trvalá udržateľnosť, ekológia a certifikačné procesy

 

Nová obchodná stratégia zohľadňuje možnosti podniku, rešpektuje trvalú udržateľnosť, tradície lesníctva, princípy ochrany životného prostredia s cieľom zabezpečiť dlhodobú prosperitu pre celú spoločnosť,“ povedal obchodný riaditeľ Michal Demák.

Zámerom štátneho podniku je primerané využívanie ekonomických, ekologických a sociálnych funkcií lesov v prospech spoločnosti, so zameraním na biologickú diverzitu a zdravotný stav lesov, na zlepšovanie kvality života, zvyšovanie zamestnanosti a príjmov občanov vidieka.

Efektívne a transparentné zhodnotenie vyťaženej drevnej hmoty bude fungovať na základných pilieroch: priamy zmluvný vzťah v rozsahu 70-90 % ročných zdrojov, elektronické aukcie dreva v rozsahu 10-30 % ročných zdrojov, verejné dražby dreva – predaj najkvalitnejších sortimentov max. do 2 % ročných zdrojov a iné formy predaja  - predaj dreva na pni, drobný predaj  - max. do 3 % ročných zdrojov podniku.

Nová obchodná stratégia by mala v novembri priniesť základné rozdelenie zákazníkov pre priamy predaj cez kúpne zmluvy (KZ) podľa objemu kapacity, dopytu, s ohľadom na regionálnosť a nosný sortiment, z celkových alokovaných ročných zdrojov pre predaj cez KZ. V decembri očakávame uzatvorenie kúpnych zmlúv pre priamy predaj dreva. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 527 kB)