Dohoda o ochrane pralesov trvá i naďalej

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky, sa v roku 2018 dohodol s WWF Slovensko a občianskym združením Prales na zabezpečení ochrany v doposiaľ nechránených najcennejších pralesov a pralesových zvyškov na rozlohe cca 2150 ha v správe LESOV SR. LESY SR vylúčili činnosť v týchto lokalitách v roku 2011 a dohodou tak len potvrdili svoj prístup k týmto vzácnym územiam.

LESY SR deklarujú, že náš úmysel chrániť pralesy a pralesové zvyšky na uvedenej výmere sa nijako nezmenil. Práve naopak sme za to, aby sa tieto vyhlásili  čo najskôr za chránené územia požívajúce 5-ty – najvyšší stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. LESY SR si stoja za svojim záväzkom a v týchto lokalitách nevykonávajú, ani neplánujú vykonávať žiadnu činnosť.

LESY SR však nemôžu súhlasiť s požiadavkou zo strany OZ Prales na neodôvodnené rozšírenie bezzásahovej zóny na 7100 ha. Podotýkame, že v tejto navýšenej zóne sa nachádzajú aj porasty, ktoré boli Medzirezortnou pracovnou skupinou pre riešenie problematiky ochrany pralesov na Slovensku posúdené ako porasty s nevhodným (nepôvodným) drevinovým zložením, štruktúrou, mladiny zďaleka nezodpovedajúce charakteristike pralesa. LESY SR sa nebránia diskusii o navýšených výmerách, avšak v rovine aktívneho prírode blízkeho manažmentu, v žiadnom prípade nemôže byť reč o bezzásahu. LESY SR všetku svoju činnosť podriaďujú platnej legislatíve, v prípade tejto  problematiky sa na nich okrem iného vzťahujú povinnosti vyplývajúce z § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch a Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2839/2018-720. LESY SR nemôžu prehlasovať, že na daných územiach (nad deklarovanými 2150 ha) nebudú rešpektovať platnú legislatívy, ako aj rozhodnutia ústredného orgánu štátnej správy.

Na jednej strane chápeme obavy OZ Prales, že na niektorých lokalitách by mohlo dôjsť (v súlade a na základe zákona) k obmedzeným zásahom do dotknutých lokalít. Určite však nedôjde k významným aktivitám (zmenám stavu), ktoré by mohli zásadným spôsobom pozmeniť východiskový zámer OZ Prales. Nemáme záujem a nebudeme zasahovať do lokalít plánovanými zásahmi ak nie sú nevyhnutné.  Na druhej strane však očakávame, že OZ Prales budú chápať aj pozíciu LESOV SR a nebudú nám nanucovať porušovanie platnej legislatívy.

V stanovisku LESOV SR chrániť skutočné pralesy sa nič nezmenilo a LESY SR si naďalej stoja za svojím záväzkom nezasahovať na lokalitách kde sa zachovali pralesy a pralesové zvyšky, t. j. na výmere proklamovanej v dohode z roku 2018.

Spoločná tlačová správa z 21.3.2018