Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky k tvrdeniam spoločnosti BUKÓZA Export – Import, a.s.

 

Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky

k tvrdeniam spoločnosti BUKÓZA Export – Import, a.s., že štátny podnik LESY SR je zodpovedný za zastavenie výroby a krach ich spoločnosti

 

Banská Bystrica, 15.5.2024

       V zmysle zákona o štátnom podniku ako aj ostatných platných právnych predpisov sa nedovoľuje štátnemu podniku nehospodárne nakladanie so štátnym majetkom. Preto v lete 2023 došlo k vzájomnej dohode so spoločnosťou BUKÓZA Export – Import, a.s. a prišlo k podpisu troch splátkových kalendárov, z ktorých však ani jeden nebol dodržaný. Napriek nízkej likvidite spoločnosti, problémom s uhrádzaním svojich záväzkov a permanentnou existenciou pohľadávok po lehote splatnosti, pokračovali LESY Slovenskej republiky, š.p. v dodávkach dreva, avšak len do výšky platného zabezpečovacieho prostriedku. Nakoniec bol štátny podnik LESY SR v marci 2024 nútený na základe rozhodnutia manažmentu pristúpiť k uplatneniu si bankovej garancie.

      Spoločnosť LESY Slovenskej republiky, štátny podnik je spoľahlivým obchodným partnerom, ktorý pristupuje k plneniu kúpnych zmlúv korektne a vždy sa riadi ustanoveniami zmluvy. V rámci obchodnej stratégie podporuje slovenský drevospracujúci priemysel s cieľom udržania a rozvoja zamestnanosti v menej rozvinutých regiónoch, ale za dodržiavania určitých platobných podmienok. Zmluva so spoločnosťou BUKÓZA Export – Import, a.s. naďalej platí, ale nakoľko spoločnosť do dnešného dňa „neobnovila“ zmluvne dohodnutú výšku zabezpečovacieho prostriedku, to znamená, že nepredložila bankovú záruku prípadne iný garančný prostriedok ako zálohu pre ďalšie dodávky drevnej hmoty, dodávky dreva zo strany spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p. neboli obnovené.

Stanovisko štátneho podniku LESY SR