OBMEDZENIA V ZUBREJ ZVERNICI A ZÁKAZ VYUŽÍVANIA LESOV VEREJNOSŤOU

Vážení návštevníci Zubrej zvernice,

z dôvodu obmedzenia vstupu do lesov v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných (AMO) Vás žiadame o dodržiavanie a rešpektovanie nasledovných pokynov: 

Od parkoviska do areálu Zubrej zvernice sa pohybovať len po asfaltovej komunikácii.

Vyhliadková plošina, bufet a detské ihrisko sú otvorené.

Náučný chodník Zubria zvernica je UZAVRETÝ.

Chata Karanténa je UZAVRETÁ.

 

Zdôvodnenie :

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, oddelenie lesného hospodárstva, ako miestne príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č.118/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vecne príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 ods.1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov podľa § 60 ods.2 písm. a) zákona o lesoch

vydáva

V zmysle § 30 ods. 4 zákona o lesoch z dôvodu výskytu a možného ďalšieho šírenia afrického moru ošípaných u diviačej zveri

  1.  Zákaz využívania lesov verejnosťou, v čase od 25.3.2024 do odvolania
  • V poľovnom revíri Veľká zvernica, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Hostie, Panský diel a Jedľové Kostoľany

                Porušenie uvedeného zákazu sa považuje za priestupok na úseku lesného hospodárstva a je zaň možno uložiť pokutu do 3 320 eur.

 

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.  

LESY Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Tribeč