Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom aj pre rozpad smrečín

S témou „Prírode blízke hospodárenie v lesoch je liekom aj pre rozpad smrečín“ si minister pôdohospodárstva Ing. Ján Mičovský, CSc. spolu so zástupcami Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, štátneho podniku Lesy SR, Národného lesníckeho centra vo Zvolene, Ministerstva životného prostredia SR, Štátnej ochrany prírody, Okresného úradu v Námestove a médií dňa 10. júla 2020 priamo v teréne pozreli príklady hospodárenia v smrekových porastoch na LS Paráč, OZ Námestovo. Sprievodcom podujatia bol pestovateľ LS Paráč Ing. Pavol Dendys, ktorý na viacerých terénnych ukážkach poukázal na spôsoby realizácie prírode blízkeho hospodárenia a jeho výsledky s dôrazom na jemnejšie ťažbové postupy a podsadby s dlhodobým cieľom predĺžiť životnosť materských smrečín a pod nimi postupne meniť nevhodné drevinové zloženie výmenou smreka za buk a jedľu. K výhodám prírode blízkeho hospodárenia sa vyjadril aj minister pôdohospodárstva, podľa ktorého „Prírode blízke hospodárenie v lese zadržiava vodu v krajine, pozitívne ovplyvňuje klímu, nevysušuje pôdu a chráni vzácnu lesnú pôdu. Cieľom je predovšetkým zvýšiť stabilitu lesa, chrániť les pred vetrom suchom, snehom a kalamitou,“. To je aj dôvod, prečo je v programovom vyhlásení vlády ukotvené zvýšenie podielu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch na Slovensku.