Lesnícky deň na OZ Levice 2020

Dňa 23. septembra 2020 zrealizoval OZ Levice regionálny lesnícky deň s tematikou prírode blízkeho obhospodarovania lesa na LS Plášťovce, LO Čelovce.  Akcia sa uskutočnila s cieľom predstaviť hospodárenie na lesnom celku Šahy, ktorý sa postupne prebudúva na územie obhospodarované prírode blízkym spôsobom. Postupnosť demonštrovali aj jednotlivé ukážky, ktoré začali poukázaním na začiatok prebudovy už pri posledných výchovných zásahoch a pokračovali výsledkami prebudovy v 1., 2., 3. decéniu obnovnej doby v dubových porastoch na pomerne chudobných a suchých stanovištiach, ktoré boli doplnené o ukážku pokračovania rozpracovanej obnovy clonným rubom v bukovo-dubovom poraste. Sprievodcami akcie bol vedúci LS Plášťovce Ing. Dušan Krajniak a vedúci LO Čelovce p. Tibor Berecki, pričom ich výklad dopĺňal prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. ako vedúci predstaviteľ hnutia Pro Silva za prírode blízke hospodárenie na Slovensku. Na akcii sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia z LESOV SR, š.p., ktorých tvorili tak pracovníci GR na čele s generálnym riaditeľom Ing. Matejom Vigodom, ako aj zamestnanci z vybratých 7 odštepných závodov. Okrem nich prijali pozvanie aj zástupcovia TU Zvolen, NLC Zvolen, MPRV SR, neštátnych obhospodarovateľov lesa a vyhotovovateľov PSL, spolu 81 účastníkov.

Písomný sprievodca lesníckym dňom sa otvorí tu.