Lesnícky deň OZ Prešov 2019

V dňoch 5.a 6. septembra 2019 zorganizoval OZ Prešov už druhý lesnícky deň s tematikou prírode blízkeho obhospodarovania lesa v roku, tentokrát na LS Hanušovce v objekte Pro Silva Kráľovčík, kde sa podobné akcie konali už v r.2014 a 2015. Akcia sa uskutočnila s cieľom predstaviť hospodárenie, kde sú už dobre viditeľné nielen výsledky postupnej prebudovy na trvalo viac etážové porasty, ale sú aj zdokumentované merania dendrometrických veličín na založených skusných plochách. Prezentované dosiahnuté prírastky na cieľových stromoch boli jasným príkladom ekonomickej efektívnosti uvoľňovacích zásahov založených na výbernom princípe ťažby. Sprievodcami akcie počas oboch dní boli pestovateľ OZ p. Miroslav Kováč a vedúci lesníckeho obvodu p. Pavol Verčimák. Počas oboch dní sa na akcii vystriedala väčšina pracovníkov vonkajšej prevádzky OZ Prešov, zúčastnili sa aj lesníci z okolitých 3 OZ a  zástupcovia štátnej správy ochrany prírody ako aj národných parkov, ktorí vyzdvihli úroveň prírode blízkeho hospodárenia na prezentovanom objekte Pro Silva.  

Písomný sprievodca lesníckym dňom sa otvorí tu.