Prírode blízke hospodárenie v novele zákona o lesoch

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene v dňoch 29. marca a predtým 13. marca 2019 stretli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra a Ministerstva životného prostredia SR. Účelom stretnutia bolo prediskutovať a zadefinovať prírode blízke hospodárenie v lesoch v pripravovanej novele zákona o lesoch a jeho vykonávacích predpisoch vrátane súvisiacich väzieb v novele zákona o ochrane prírody a krajiny. Legislatívne doplnenie prírode blízkeho obhospodarovania lesa vychádza z definície, ktorú vypracoval výbor Pro Silva Slovensko.

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa v dňoch 29. marca a predtým 13. marca 2019 stretli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národného lesníckeho centra a Ministerstva životného prostredia SR. Účelom stretnutia bolo prediskutovať a zadefinovať prírode blízke hospodárenie v lesoch v pripravovanej novele zákona o lesoch a jeho vykonávacích predpisoch vrátane súvisiacich väzieb v novele zákona o ochrane prírody a krajiny. „Témou rokovania boli otázky novely lesného zákona s dôrazom na implementáciu poznatkov súvisiacich s prebiehajúcou klimatickou zmenou. Legislatívne doplnenia sa týkali hlavne otázok prírode blízkeho obhospodarovania lesa a s ním súvisiacich legislatívnych riešení v pripravovanej novele. Rokovanie bolo veľmi konštruktívne s výsledným efektom akceptovania všetkých doplnkov v navrhovanom legislatívnom predpise“, skonštatoval prof. Saniga (bližšie k stretnutiu 13 marca: https://www.tuzvo.sk/sk/vyznamne-stretnutie-lesnickych-predstavitelov, k stretnutiu 29. marca: https://www.tuzvo.sk/sk/termin-prirode-blizke-hospodarenie-lesov-slovenska-v-navrhu-novely-zakona
Legislatívne doplnenie prírode blízkeho obhospodarovania lesa vychádza z definície, ktorú vypracoval výbor Pro Silva Slovensko (bližšie https://www.lesy.sk/lesy/o-lese/pro-silva/odborne-prispevky/publikovane-prispevky/lesletokruhy-3-2019-prirode-blizke-obhospodarovanie-lesa-pojem-doposial-nasej-legislative-nezadefinovany.html.
Proces legislatívneho doplnenia prírode blízkeho hospodárenia bol dňa 29.3.2019 ukončený vysvetlením a odsúhlasením textového znenia. Ako sa uvádza v správe TU Zvolen "Úspechom záverečného rokovania je súhlasné stanovisko zúčastnených k dopracovanej novele, ktorá prvý raz v histórii lesníctva vnáša do legislatívy obsah termínu prírode blízke hospodárenie lesov Slovenska so všetkými zákonnými nadväznosťami, pričom obsahovo reaguje aj na legislatívu novelizovaného zákona 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny, ktorý pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR."