Vyhodnotenie aktivít výboru Pro Silva Slovakia za rok 2020

Výbor Pro Silva Slovakia sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie začiatkom roku 2021 nezišiel na výročnom zasadnutí k zhodnoteniu činnosti za r. 2020, odpočet akcií a činnosti sa tak uskutočnil prezenčnou on line formou. I napriek pomerne zlej epidemiologickej situácii sa  organizácii Pro Silva podarilo pri zapojení pomerne veľkej komunity lesníkov zorganizovať a realizovať informačne a odborne zaujímavé podujatia.

          Výbor Pro Silva Slovakia sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie začiatkom roku 2021 nezišiel na výročnom zasadnutí k zhodnoteniu činnosti za r. 2020, odpočet akcií a činnosti sa tak uskutočnil prezenčnou on line formou. I napriek pomerne zlej epidemiologickej situácii sa  organizácii Pro Silva podarilo pri zapojení pomerne veľkej komunity lesníkov zorganizovať a realizovať informačne a odborne zaujímavé podujatia.

Aktivity Pro Silva Slovakia za rok  2020 

- 25.5.2020 lesnícky deň  zameraný na  tému "Realizácia PBHL v neštátnych subjektoch". Účastníci: zamestnanci lesníckej sekcie MPaRV SR na čele s generálnym riaditeľom lesníckej sekcie Ing. Michalom Tomčíkom /10/. Miesto:  Lesy Stara Myjava, odborná prezentácia :Ing. Konečný.

-2.6.2020 TU Zvolen Centrum ďalšieho vzdelávania  kurz „Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy“  Praktická  prezentácia princípov PBOL na Mestských lesoch Kremnica s.r.o. ako adaptačné opatrenia voči zmenám klímy. Terénna ukážka výsledkov práce Mestských lesov Kremnica s.r.o.. Odborný garant: Ing. Eduard Apfel, odborný sprievod: Ing. Karol Mutňanský.

-6.6.2020 - turisticko náučná prechádzka lesom, zameraná pre laickú verejnosť - prales Úšust, objekty Pro Silva Paráč - počet účastníkov 12, odborný garant : Ing. Pavol Dendys

-10.7.2020    Lesnícky deň za meraný na tému: Rozpad smrekových porastov  a PBHL ako  základný predpoklad  trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.   Miesto:  Lesná správa Paráč. Účasť: 90 účastníkov. Pracovníci  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – lesníckej sekcie  za účasti  ministra Ing. Mičovského ,  Národného lesníckeho centra Zvolen, TU Zvolen, Generálneho riaditeľstva  Lesy SR š.p., ochranárske zoskupenia, pracovníci OZ Námestovo a LS Paráč. Odborné zabezpečenie:. Ing. Pavol Dendys, Zástupcovia  médií   https://www.lesy.sk/lesy/o-lese/pro-silva/aktualne/prirode-blizke-hospodarenie-lesoch-je-liekom-aj-rozpad-smrecin.html

-13. júla 2020  Lesnícky deň s témou: Prírode blízke hospodárenie v lesoch – základný predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia. Miesto: LS Duchonka, Spoluorganizátorom podujatia bolo MPRV SR, sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva. Účasť : 80 účastníkov.  Pracovníci  Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – lesníckej sekcie  za účasti  ministra Ing. Mičovského ,  Národného lesníckeho centra Zvolen, TU Zvolen, Generálneho riaditeľstva  Lesy SR š.p., ochranárske zoskupenia, pracovníci OZ  Prievidza  a LS Duchonka. Odborný garant  podujatia :  Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., predseda Pro Silva Slovakia. Odborný výklad:  Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS Duchonka.

-26.8. 2020   Odborná exkurzia  pracovníkov  Lesy ČR   Lesná správa Luhačovice  zameraná na tému:“Prírode blízke obhospodarovanie lesov na LS Duchonka „ Účasť:  25 pracovníkov lesnej správy .Odborný výklad a sprievod : Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS Duchonka.

- 7. a 8.9.2020 Lesnícky deň Pro Silva s témou „Prírode blízke obhospodarovanie lesov v územiach NATURA 2000 na Lesnej  správe Maľcov.“ Miesto. LS Maľcov. Organizátor podujatia OZ Prešov /Ing. Pavol Mikluš, a vedúci LS Malcov Ing. Slavomír Hanko. Účasť: 120 účastníkov. Jednalo sa o zamestnancov  lesných správ a zamestnancov Odštepného závodu Prešov, pracovníci generálneho riaditeľstva  LESOV SR, š.p. /8/ spolu  generálnym riaditeľom Ing. Matejom Vigodom. , pracovníci štátnej správy lesného hospodárstva a zástupcovia štátnej ochrany prírody. ako aj zástupcovia médií.

- 8.9.2020 – prezentácia PBOL princípov na workshope organizovanom SAŽP SÍDLA A BIODIVERZITA  Poprad. Účasť : 30 účastníkov  Prezentácia : Ing. Eduard Apfel


- 17.9. - 20.9.2020 – exkurzia členov Pro Silva Slovakia do výberkových lesov  Švajčiarska. Počet účastníkov: 42. Organizačný garant: Ing. Pavol Dendys, Odborný garant a preklad: doc. Ing.StanislavKucbel,PhD., /files/lesy/o-lese/pro-silva/aktualne/2021-autenticka-sprava-zo-svajciarska-1.pdf
-  23. septembra 2020  lesnícky deň s tematikou „Prírode blízkeho obhospodarovania dubových porastov  na LS Plášťovce“. Miesto:  Lesný obvod Čelovce. Účasť: 81 účastníkov.  Účastníci boli  zástupcovia z Lesov SR, š.p. na čele s generálnym riaditeľom Ing. Matejom Vigodom,  zamestnanci z vybratých 7 odštepných závodov, zástupcovia TU Zvolen, NLC Zvolen, MPRV SR, neštátnych obhospodarovateľov lesa a vyhotovovateľov PSL  Odborný sprievod: Ing. Dušan Krajniak, vedúci LS Plášťovce a vedúci LO Čelovce p. Tibor Berecki, výklad odborne  dopĺňal prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.  vedúci predstaviteľ hnutia Pro Silva za prírode blízke hospodárenie na Slovensku

-V roku 2020 výbor ProSilva odsúhlasil  preambulu PBOL na  Facebook. Ťažisko:  prezentácia objektov Pro Silva a jej prezentovanie   hnutím  Pro Silva Slovensko spolu s logom hnutia.

-V novembri 2020 bolo na   v štátnych  lesoch /Lesy  SR, š.p./ vydané usmernenie zamerané na uplatnenie princípov PBOL.  Na tvorbe usmernenia sa podieľali   všetci členovia výboru Pro Silva .

Zvolen 15.2.2021                                        Prof. Ing. Milan Saniga,DrSc., predseda Pro Silva