Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia 2019

6. februára 2019 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Zhodnotili zabezpečenie akcií, konaných v r. 2018, pričom konštatovali, že odborné exkurzie boli poznatkovo a spoločensky dobre pripravené, znamenali praktický posun a životaschopnosť myšlienok hnutia Pro Silva pre širšiu laickú ale aj lesnícku verejnosť a získali uznanie zahraničných účastníkov. Bol konštatovaný veľký ohlas na konferenciu Sliačske poobhliadnutie k prírode blízkemu hospodáreniu v lese. Na vedomie bol vzatý plán akcií na rok 2019, navrhnutý jednotlivými členmi výboru. Výbor sa zhodol na potrebe širšieho uplatňovania zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa vo vzťahu na ohrozenie ekologickej a tým ekonomickej stability lesov vplyvom klimatickej zmeny.

                                 

                                            Zápisnica                                

zo  zasadnutia výboru  hnutia PRO SILVA Slovakia  konaného  dňa 6.2.2019  v miestnosti C-120 na KPL LF TU Zvolen.

Program:

 1. Zhodnotenie činnosti hnutia  PRO SILVA za rok 2018
 2. Plán akcií hnutia PRO SILVA na rok 2019
 3. Rôzne

 

K bodu 1./Výbor na úvod zasadnutia   zhodnotil organizačné zabezpečenie akcií. Konštatoval, že odborné exkurzie zahraničných účastníkov boli poznatkovo a spoločensky dobre pripravené. Vysoko pozitívne bola hodnotená odborná exkurzia zo strany  Dr. Ekhardta  Senitzu, prezidenta Pro Silva Europe  a ďalších kolegov lesníkov  z Rakúska, ktorá bola  zameraná na poznatky z demonštračných objektov Pro Silva, z výskumu bukových pralesov Slovenska, demonštračného objektu výberkových lesov Donovaly-Mystríky, bukového a dubového hospodárstva VšLP TU Zvolen, demonštračného objektu Pro Silva  Počuvadlo OLZ Levice a  demonštračných objektov Pro Silva ML B.Bystrica.  Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na konferenciu Sliačske poobhliadnutie, ktorá vedome nadviazala na prognostickú tradíciu a kvalitu konferencie v r. 1956 o výberkových lesoch na Slovensku a konferenciu o globálnych klimatických zmenách a lesných ekosystémoch v r. 1995. Konferencia  aktuálne reagovala  na dramaticky sa meniace ekologické podmienky a javy mimo rámca historickej variability klímy v ostatných miléniách. S príspevkov, ktoré odzneli na konferencii a sú súčasťou zborníka boli navrhované  riešenia tvorby alebo dotvárania trvalo stabilných lesov z pôvodných, resp. stanovištne primeraných drevín. Základnou zásadou, ktorá  bola účastníkmi konferencie zdôrazňovaná a ktorá korešponduje s princípmi   hnutia Pro Silva je skutočnosť, že  les sa má formovať nie plošne, ale priestorovo, rešpektovaním vhodného rozmiestnenia drevín v priestore  lesa podľa ich nárokov na ekologické faktory, pri maximálnom využití autoregulačných a autoregeneračných procesov a prirodzeného rastového rytmu. Výmenu generácií je potrebné viazať na prirodzenú obnovu. V podmienkach klimatických zmien sa majú produkčné ciele podriadiť ekologickej stabilite lesa. Prípadné odchýlky od maximálnej objemovej či hodnotovej produkcie sú prijateľnou cenou za zníženie rizika mnohonásobne vyšších strát s vyústením do reálneho  kolapsu lesov. V záujme ekologickej stability je potrebné vzťahovať rubnú zrelosť na jednotlivé stromy, nie na celý porast, využívajúc individuálne rastové, stabilizačné a v primeranej miere aj  hodnotovo-produkčné  schopnosti stromov. Vyžaduje sa tiež vysoký stupeň pestovnej aj ťažbovej voľnosti v záujme úzkeho prepojenia ťažby-výchovy-obnovy do kontinuitného sledu s orientáciou na  tvorbu trvalo viacetážových resp. mozaikových porastov. Členovia výboru podrobne informovali o akciách v roku 2018, kde boli zodpovední za ich priebeh a realizáciu. Výbor konštatoval, že akcie uskutočnené v roku 2018 znamenali praktický posun a životaschopnosť  myšlienok  hnutia pre  širšiu laickú ale aj  lesnícku verejnosť, v určitých prípadoch aj pre  manažmenty lesníckych subjektov/viď. príloha1/. 

K bodu 2./ Plán akcií na rok 2019, ktorý bol jednotlivými členmi výboru navrhnutý  je rámcový, naformulovaný na základe súčasných požiadaviek. Niektoré podujatia prezentované členmi výboru neboli jasne obsahovo a organizačne pripravené. Po ich vykryštalizovaní a vyhodnotení reálnej situácie  boli následne doplnené do plánu akcií na rok 2019 /viď. príloha 2/.

K bodu 3./ Členovia výboru analyzovali podmienky a možnosti uplatňovania princípov a zásad Pro Silva v súčasnej situácii v štátnych, ale aj neštátnych subjektoch s prihliadnutím na klimatickú zmenu a vysoké stavy jelenej a diviačej zveri. Bolo konštatované, že pri tejto situácii bude ťažké zlepšovanie štruktúry a ekologickej stability lesov Slovenska. V nadväznosti na túto skutočnosť sa výbor zoberal listom, ktorý adresoval  Ing. Peter Valek, vedúci lesného obvodu Omegová na LS R. Teplice, OZ Žilina, kde  ako sympatizant hnutia  Pro Silva a dlhoročný zástanca a presadzovateľ jej myšlienok a  zásad v praxi vyjadril  znepokojenie nad  súčasnou situáciou v lesníctve. V tejto veci na základe rozsiahlej diskusie bolo prijaté rozhodnutie v smere prípravy a odoslania písomného  stanoviska výboru Ing. Válekovi. Rozprava sa ďalej týkala legislatívneho procesu zákonov MPaRV a MŽP, kde v prvej fáze legislatívnej tvorby týchto zákonov sa v Zákone o lesoch dostala definícia prírode blízkeho obhospodarovania lesa, ktorú vykreoval výbor Pro Silva. Na základe informácií členov výboru sa v tejto fáze legislatívnej prípravy definícia z materiálov vylúčila. Výbor sa dohodol, že tento problém bude prezentovať v odbornom médiu Les-Lesokruhy. Obsahom príspevku bude definícia, jej zdôvodnenie, časová genéza jej vylúčenia z legislatívneho procesu a ilustračné obrázky. Materiál spracuje skupina pod vedením predsedu Pro Silva do 8.2.2019 s následným  rozposlaním príspevku členom výboru na doplnenie, s termínom ich doplnenia  do 13.2.2019. Ing. Rudolf Bruchánik,PhD., prezentoval produkčný model odoberania porastovej zásoby v navrhovaných trvalo viacetážových porastoch. K tejto otázke prebehla rozprava. V ďalšej diskusii bola rozobraná problematika hnutia Pro Silva ako integrovanej súčasti Slovenskej lesníckej komory. Bolo konštatované, že zo strany vedenia lesníckej komory sú niekedy prezentované vyjadrenia, ktoré vzbudzujú nedôveru výboru v otázke existencie a fungovania  hnutia Pro Silva v tejto organizačnej štruktúre. Výbor odporučil predsedovi hnutia, komunikovať tento problém s Ing. Dolňanom, predsedom Slovenskej lesníckej komory a následne informovať členov výboru.

Ing. Apfel navrhol vytvorenie Facebooku pre organizáciu ProSilva Slovakia s cieľom pozitívnej prezentácia práce hnutia pre odbornú aj laickú verejnosť. Návrh po diskusii, kde sa zvážili pozitíva ale aj negatívne stránky tejto aktivity, nebol prijatý.

Ing. Apfel navrhol rozšíriť vzdelávanie PBOL členmi hnutia ProSilva na stredné lesnícke školy v rámci SR bez narušenia ich učebných osnov. Bude potrebné osloviť jednotlivé školy a zabezpečiť záujemcov so strany hnutia na vzdelávanie. Tiež predložil návrh na možnosť užšej spolupráce hnutia Pro Silva s Výskumným ústavom NLC za účelom dlhodobého sledovania pozitívneho vplyvu PBOL na lesný ekosystém – sledovanie CBP, mikroklímy, ekonomiky a iné. V diskusii vystúpil prof. Saniga, ktorý doplnil, že táto aktivita už beží skoro dva roky a je zameraná na získanie finančných prostriedkov cez vedecké projekty APVV, pre kreovanie modelu lesa hrúbkových tried. Pokiaľ sa týka ďalších údajov, výbor Pro Silva má dlhodobé údaje /40 rokov/  z prestavby lesa vekových tried na výberkovú štruktúru/LO Mystíky/ ako aj údaje z výberkových lesov Smolnícka osada. Tieto majú potenciál  biologickej  a ekonomickej interpretácie perspektívy týchto pestovných technológií.

     Záverom bolo konštatované, že pri súčasnom mentálnom nastavení lesníckej verejnosti, manažmentu jednotlivých lesníckych subjektov a laickej verejnosti je základnou podmienkou širšieho uplatňovania zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa ešte výraznejšie poukazovanie na kauzálny vzťah klimatická zmena a jej vplyv na ekologickú a tým ekonomickú stabilitu lesov Slovenska. Výbor bude presadzovať uplatnenie dlhodobého  ekonomického modelu obhospodarovania lesov  a významnú zmenu legislatívy v týchto intenciách. Musí platiť zásada že legislatívu treba prispôsobiť lesu, nie les legislatíve, čo sa v doterajšom vývoji jeho obhospodarovania deje.

 

                                                             Zapísal: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 

Odpočet akcií  organizácie Pro Silva Slovakia v roku  2018

 1. Apríl 2018 odovzdávanie ceny Prof. Korpeľa Miroslavovi Kováčovi dekanom LF,námestie mesta Zvolen.

 2. Dňa 4.4.2018 odborná exkurzia pracovníkov ŠOP SR správy NP Poloniny, PS BU Hrabušice, taxačnej spoločnosti Euro Forest Zvolen, ML Banská Bystrica a VŠLP Zvolen vo výberkových lesoch na Smolníckej osade s odborným sprievodomJaroslava Kovalčíka.

 3. Dňa 5. apríla 2018 sa uskutočnilo v obecných lesoch Veľký Folkmar pracovnéstretnutie zamerané na prezentáciu prebudovy porastov z lesa vekových tried na trvalo viacetážové štruktúry. Stretnutia sa zúčastnili zástupcoviaŠOP SR správy NP Poloniny, PS BU Hrabušice, taxačnej spoločnosti Euro Forest Zvolen, ML Banská Bystrica a VŠLP Zvolen. Odborný garant: Ing. Michal Tomčík.

 4. Dňa 18.5.2018 návšteva Dekanátu LF TU Zvolen a Dekanátu SPU Nitra pod vedením prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera na Mestských lesoch Banská Bystrica s.r.o. s prezentáciou prírode blízkych postupov na princípoch Pro Silva v lanovkových terénoch. Odborný garant: Ing. Eduard Apfel

 5. V rámci odbornej spoluprácebola dňa 31.5.2018  zrealizovaná odborná exkurzia pre členov  Katedry pestovania LF TU Zvolen  na Mestských lesoch Banská Bystrica s.r.o. s prezentáciou prírode blízkych postupov na princípoch Pro Silva v kategórii ochranných lesov a v lanovkových terénoch. Odborný garant: Ing. Eduard Apfel

 6. V dňoch 23.-25.5.2018 – študijná cesta Pro Silva Slovakia do Českej republiky – terénne ukážky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom s dôrazom na prebudovu rovnovekých a rovnorodých smrekových porastov na zmiešaný trvalo tvorivý les. Terénne ukážky - objekty Klokočná na LZ Konopište, Stonařov na ML Jihlava, Školní lesní podnik MU Křtiny, 46 účastníkov. Odborný garant: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.

 7. Dňa 13.6.2018 – lesnícky deň Pro Silva na OZ Vranov (s účasťou OZ Sobrance) - terénne ukážky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom (skupinovým a jednotlivým výberným spôsobom ťažby) v listnatých porastoch na LS Zámutov, 52 účastníkov. Odborný garant: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.,

 8. Dňa 21.6. – 22.6.2018 – Lesnícky deň pre štátnu správu Žilinského kraja na tému – Adaptácia lesov 5. a 6. lvs na klimatickú zmenu – počet účastníkov 28, odborný garant: Ing. Pavol Dendys.

 9. Odborná exkurzia po objektoch ProSilva na LS Duchonka a VšLP TU Zvolen pracovníci LDF ZU Praha Prof. Ing. Vilém Podrázsky,CSc., doc. Ing. Jiří Wiewegh, CSc. Termín:  17.-18.6.2018. Odborné zabezpečenie: Ing. Dušan Mikuš, prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 10. Dr. Lesek Bartkowicz, UNI Krakow  /AR Krakow/  2.9.2018 exkurzia  a objektoch ProSilva na VšLP TU Zvolen.Odborné zabezpečnie: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 11. Odborný seminár  Mestské lesy Košice „Zachovajme dub a jedľu aj pre budúce generácie“ pod odbornou garanciou   prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. a doc. Ing. Igora Štefančíka, CSc. KOŠICKÁ BELÁ 6. -7.9.2018. Domáci účastníci 68.

 12. V dňoch 16.9.2019-19.9.2018 – exkurzia Dr. EkhardtSenitza, prezident ProSilva Europa plus 8 kolegov z Rakúska. Exkurzia bola zameraná na poznatky z demonštračných objektov Pro Silva, z výskumubukových pralesov Slovenska, demonštračný objekt výberkových lesov Donovaly-Mystríky, bukového a dubového hospodárstva VšLP TU Zvolen, OLZ Levice, ML B.Bystrica. Organizačné zabezpečenie: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 13. Konferencia Lesy Stará Turá “EKOLOGICKÁ STABILIZÁCIA A ADAPTÁCIA REGIÓNU NA KLIMATICKÚ ZMENU“ Referát „Prírode blízke spôsoby obhospodarovania lesa a zvyšovanie stability lesných porastov. HnutieProSilva. , odborný garant: Ing. Ivan Durec.

 14. Odborná exkurzia/domáci účastníci/   zameraná na problematiku výberkových lesov /LO Mistríky/ a  na tvorbu a formovanie mozaikových /viacvrstvových/ porastov, bukového výberkového lesa demonštračné  objekty VšLP Zvolen. Exkurzia bola súčasťou konferencie Sliačske poobhliadnutie. Termín: 3.10.2018 , miesto konania  lokalita Mystríky/demoštračný objekt 54,2 ha/, VšLP Zvolen, lokalita Kremený potok,  demonštračný objekt 170 ha. Odborný garant: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., počet účastníkov 175.

 15. Dňa 19.10.2018 sa na území Obecných lesov Veľký Folkmar uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov neštátnych lesníckych subjektov: Lesy mesta Podolínec; Mestské lesy Revúca, Mestské lesy Jelšava, Spoločné urbárske lesy Richnava. Stretnutie bolo zamerané na prezentáciu prebudovy lesa vekových tried na porasty trvalo viacetážové v obecných lesoch. Odborný garant: Ing. Michal Tomčík.

 16. 25.–26.10.2018 – Odborná exkurzia na LS Albrechtice – počet účastníkov 46 - OLSK Žilina, odborný garant: Ing. Pavol Dendys.

 17. 6.-7.12.2018. Návšteva – LO Kocanda (majetok rodu Kinsky) – seminár na tému 25 rokov prestavby rovnovekých smrekových porastov – trajaúčastníci zOZ Námestovo.

 18. V rámci legislatívneho procesu LP/2018/429 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola predložená pripomienka hnutia Pro Silvak § 2 zákona č. 326.2005 Z. z. o lesoch - doplnenie o písmeno x) so znením definície PBOL a k §18 odst.1 písmeno c) doplnenie o: Tiež v lesoch ktoré sú navrhnuté na prestavbu ma mozaikovú resp. viacvrstvovú štruktúru.

Plán akcií hnutia Pro Silva Slovakia  na rok 2019

 1. apríl-máj 2019 Obecné lesy Veľký Folkmar - plánovaná akcia "Spoločný deň v lese" - zameraná na prezentovanie prírode blízkeho hospodárenia hospodárenia. Počet účastníkov odhadom cca 60, hlavná cieľová skupina obyvatelia obce V. Folkmar, + prítomná odborná lesnícka verejnosť, samospráva a pod. Cieľ akcie: rozšíriť povedomie občanov - laickej verejnosti o význame lesníckej činnosti a jej dopadov na les.

 2. Lesnícke dni Pro Silva v Čergovskom pohorí na LS Malcov a LS Sabinov,s názvom „ Prírode blízke hospodárenie v jedľovo bukových porastoch Čergova, ich stav a cieľ do budúcna“ (termín: návrh 23.-24.5.2019 – všetci pracovníci OZ a pozvanie pre výbor Pro Silva v dňoch 22.-23.5.2019)

 3. Máj 2019 – lesnícky deň ProSilva na OZ Revúca (s účasťou ďalších 5 OZ) - terénne ukážky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom s dôrazom na pestovanie dubových porastov na LS Jelšava, cca 60 účastníkov. Odborný garant: Ing. Bruchánik, PhD.

 4. Naturwald -Reise Slowakei,Máj 2019. Termín: 23.5-26.5.2019. NNV Dresden. Odborný garant: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 5. < >

  Odborná exkurzia der ANW-Landesgruppe Niedersachsen in die Slowakei /30 účastníkov/ dr. Hermann Wobst. Termín: 19.8.2019-23.8.2019. Vybrané pralesy Slovenska, objekty ProSilva. Odborný garant: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 6. Lesnícke dni Pro Silva v objekte „Kráľovčík“, s názvom „ Prírode blízke hospodárenie v bukových porastoch objektu Kráľovčik , zhodnotenie stavu vývoja porastov  od jeho založenia a následné postupy a ciele“ (termín: návrh 5.9. – 6.9.2019 – všetci pracovníci OZ)

 7. Október 2019 – lesnícky deň Pro Silva na OZ Trenčín- terénne ukážky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom (skupinovým a jednotlivým výberným spôsobom ťažby) v listnatých porastoch na LS Dubodiel, cca 50 účastníkov. Odborný garant: Ing. Bruchánik, PhD.

 8. September 2019 – účasť na konferencii k 30. výročiu Pro Silva Europa v Slovinsku – bude upresnené po zverejnení času a podmienok konferencie na webovej stránke Pro Silva Europa.

 9. 9-11.október 2019 Sliač Hotel Palace - plánovaná konferencia s názvom "Krajina". Na podobnom (inšpiratívnom) princípe ako bola akcia v Starej Turej s rozsahom podobným Sliačskej konferencii. Cieľom je integrácia kompetentných zložiek správy krajiny (poľnohospodárstvo, lesníctvo, ochrana prírody,klíma, poľovníctvo, legislatíva, dotácie, podpora štátu a pod.) vo vzťahu k aktuálnym problémom v manažmente krajiny. Výsledok = vzájomná informovanosť jednotlivých zložiek smerujúca k efektívnejšej spolupráci.