Zhodnotenie činnosti Pro Silva za rok 2021

Výbor Pro Silva Slovakia z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie uskutočnil odpočet akcií a činnosti za rok 2021 prezenčnou on line formou na stretnutí 13.12.2021. Bolo konštatované, že sa uskutočnilo množstvo stretnutí priamo v terénne predovšetkým na pôde štátneho podniku LESY SR, kde v súvislosti s celoplošným zavádzaním prírode blízkeho hospodárenia v lese (PBHL) boli pracovníci lesníckej prevádzky prostredníctvom zástupcov Pro Silva ako aj oblastných koordinátorov PBHL oboznamovaní s postupmi ako aj doterajšími výsledkami tohto progresívneho spôsobu hospodárenia. Na akciách sa zúčastnila nielen veľká komunita lesníkov, ale aj zástupcov štátnej správy, ochrany prírody a ďalších záujmových skupín.

 Akcie   a podujatia  združenia  PRO SILVA uskutočnené  v roku  2021

Lesy východné Slovensko  odborný garant   Ing. Mikluš Pavel

Lesnícky deň Pro Silva - 10.6.2021

Téma:  Prírode blízke hospodárenie v listnatých porastoch

Lokalita: Objekt Pro Silva Kráľovčík – Odštepný závod Prešov, Lesná správa Hanušovce

Odborné zabezpečenie: Ing. Mikluš Pavel, Verčimák Pavol, Kováč Miroslav

Počet účastníkov: 35, zamestnanci lesných správ a ústredia Odštepného závodu Košice a školiaci personál Lesnej správy Hanušovce a ústredia Odštepného závodu Prešov

Ukážky: TVEP - stav porastov  s už realizovanou obnovnou ťažbou jednotlivým výberom, praktický tréning vyznačovania obnovnej ťažby postupmi PBHL v poraste, ukážka vyznačovania prvého obnovného zásahu v poraste jednotlivým výberom, výchova porastov koncepciou PBHL

Lesnícke dni Pro Silva na lesných správach Odštepného závodu Prešov – školenia zamestnancov v problematike uplatňovania princípov PBHL

20.4.2021, Lesná správa Široké (11 účastníkov)

21.4.2021, Lesná správa Hanušovce (16 účastníkov)

22.4.2021, Lesná správa Maľcov (14 účastníkov)

27.4.2021,  Lesná správa Bardejov (19 účastníkov)

12.5.2021, Lesná správa Sabinov (20 účastníkov)

21.5.2021Lesná správa Kokošovce, (13 účastníkov)

23.4.2021, Lesná správa Spišská Nová Ves (14 účastníkov)

 

Témy:

 Výchova porastov čistkami a prerezávkami, výchova porastov prebierkami v listnatých a ihličnatých porastoch koncepciou PBHL, obnova porastov postupmi PBHL – plánovanie, vyznačovanie, realizácia, evidencia, HS a formy HS.

Lokality: Vybrané porasty na jednotlivých LS v objektoch Pro Silva a mimo týchto objektov.

Odborné zabezpečenie: vedúci lesných správ,  Ing. Mikluš Pavel, Ing. Čarná Valéria, Ing. Fecko Martin

Účastníci: spolu 107, vedúci lesných obvodov, technici LS,  vybraní zamestnanci ústredia Odštepného závodu, dodávatelia prác v pestovnej činnosti.

Regionálni  koordinátori  podniku Lesy Banská Bystrica š. p. /5/  realizovali odborné  praktické inštruktáže  vybraných otázok   problematiky  PBHL na vybraných lesných správach s celkovým počtom  575 účastníkov- pracovníkov tejto organizácie.

Odborný garant Ing. Eduard Apfel

18.6.2021 - Návrh manažmentu Obecných lesov  Pliešovce na princípoch prírode blízkeho hospodárenia v lese (PBHL) a ochrany prírody. Prezentácia na Obecnom úrade Pliešovce za prítomnosti primátora, riaditeľa OL, OLH, poslancov zastupiteľstva a občanov, ktorí mali záujem na zmene manažmentu lesného majetku.

Výbor Pro silva

Pripomienkovanie a nastavenie  intervenčnej stratégie Strategického plánu SPP  na roky 2023 – 2027

Intervencia: Integrované projekty správnej praxe prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (časť – neproduktívne investície)

Intervencia: Integrované projekty správnej praxe prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (časť – produktívne investície) - navrhovaná výška 20 mil. €

-Precizovanie a aktualizácia   vyhlášky  453 /2006 / súčasná účinnosť od roku 2015/ o Hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa hlavne v segmente PBHL .

Lesy západné Slovensko  odborný garant  Ing. Dušan Mikuš

Školenia zamestnancov   podniku Lesov SR š. p. o PBHL v zmysle Zákona o lesoch a na LS Duchonka v objektoch   PRO SILVA  lokalita  Kulháň.

Obsahové zameranie : Obnova a výchova dubových a bukových porastov. TVEP a pestré štruktúry ako výsledok intenzívnych úrovňových zásahov. Neceloplošná obnova, rozpracované porasty, hodnotové prírastkové hospodárstvo. Premeny a prebudovy nepôvodných  smrekových porastov. Klimatická zmena a možnosti znižovania jej dopadov na lesné porasty.

Prezentácie spojené s praktickými ukážkami na Pro Silva objektoch   zabezpečili  Ing. Gábriš a Ing. Mikuš .Itinerár a zúčastnené odštepné závody-

 3.-5.5. 2021  OZ Prievidza ,( účastníkov 70)  

11.5.2021 OZ Topoľčianky, ( účastníkov   43)

18.5.2021 OZ  Trenčín, ( účastníkov  34)

19.5.2021 OZ Smolenice, ( účastníkov   42)

 7.-8.6.2021  Školenie koordinátorov spojené s prezentáciou  pestovných zásahov v tematike   PBHL  (účastníkov  6)

 9.6.2021  Odborná exkurzia po vybraných objektoch z  problematiky  PBHL pracovníci  VšLP TU   Zvolen, prof. Saniga , (účastníkov 9)

 11.6.,2021    Mestské  lesy Krupina, Lesnícka škola Banská Štiavnica,  Fi GLOCK  Odborná exkurzia po vybraných objektoch z  problematiky  PBHL ( účastníkov 14)

 23.-24.6.2021   Mestské lesy   Rožňava , Lesmédium, Odborná exkurzia po vybraných objektoch z   problematiky  PBHL, (účastníkov 8)

 22.6.2021  OZ Žarnovica   Odborná exkurzia po vybraných objektoch  z  problematiky  PBHL (účastníkov  30)

 V dňoch 22..-23.10.2021  uskutočnená  odborná exkurzia  v lesoch Považského Inovca na území Lesy SR š. p. , OZ Prievidza, LS Duchonka, objekty PRO SILVA a prírodné rezervácie spojená s  prezentáciou  aktívneho manažmentu za účasti poslanca NR SR a podpredsedu výboru pre poľnohospodárstvo a ŽP RNDr. Jaromíra Šíbla, PhD., pracovníkov ŠOP, členov   OZ  BROZ, členov  zelených  hliadok mesta  Pezinok a zamestnancov LSR OZ. (účastníkov 23 )

Odborný garant Ing. Pavol  Dendys

5.6.2021 – náučná pochôdzka lesom ,exkurzia zameraná na  informovanie  laickej  verejnosti o význame a fungovaní lesných ekosystémov. Návšteva  – prírodný les Úšust , lesné porasty v dlho dobej prebudove pestovnými systémami PBHL, (účastníkov 12)

9.7.2021 – výchova mladín a žrďkovín pestovným systémom PBHL lesnícky deň pracovníkov LS Paráč a LS Zákamenné, (účastníkov 21).

11.9.2021 – odborná exkurzia študentov a pracovníkov Lesnícko-drevárskej  fakulty ČZU v Prahe.

Téma: Prebudova smrekových porastov  v rôznych prírodných podmienkach a drevinových skladbách. (účastníkov 45) .

Odborný garant Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.,

9.9.2021  prednáška   na tému: "Prírode blízke obhospodarovanie lesa v dubových a bukových porastoch".  Mestské lesy Krupina.  Prednášky sa zúčastnili poslanci mestského zastupiteľstva Krupina na čele s primátorom  Ing. Radoslavom Vazanom a pracovníci Mestských lesov Krupina s riaditeľom Ing. Jozefom Capuliakom, PhD. (účastníkov 15) .

Odborný garant Ing. Michal Tomčík

Vzdelávanie OLH

Na základe iniciatívy Ing. Tomčíka bola do procesu vzdelávania odborných lesných hospodárov (OLH) zahrnutá tematika  PBHL s dotáciou 2 hodiny. Za rok 2021 bolo preškolených celkom 464 odborných lesných hospodárov, lektormi školení  boli  vybraní členovia výboru Pro Silva. V rámci predmetu Pestovanie lesa boli obsahom skúšky aj   otázky týkajúce sa  problematiky PBHL.

Špeciálne príspevky pripravené pre lesníkov a vlastníkov lesov v odbornom periodiku :

-Les-lesokruhy 1-2: Demonštračný objekt Pro Silva Kráľovčík 1. a 2 časť./autori . Ing. Pavel Mikluš, Miroslav Kováč/.

-Les-lesokruhy 3.-4.: Prírode blízke obhospodarovanie v lesoch mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovanie 1. a 2. časť./ autor: Ing. Ivan Durec/.

-Les-lesokruhy 5-6.: Nevykonanie ťažbovo-obnovných postupov spôsobuje stratu štruktúry, stability a odolnosti lesov na zmenu klímy. 1. a 2. časť./autor: Ing. Ján Farkaš/.

-Les-lesokruhy 7.-8. : Predsadby v procese prebudovy smrekových lesných porastov./ autor: Ing. Pavol Dendys/.

-Les-lesokruhy 9.:Lesy so stálou dynamikou prirodzenej obnovy majú vyššiu prispôsobivosť na zmenu klímy./ autor: Ing. Ján Farkaš/.

Les-lesokruhy 10.: Prírode blízke hospodárenie v lesoch, téma ktorá naďalej rezonuje v lesníckych kruhoch ale aj iných segmentoch spoločnosti./ autor: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.,/.

Les-lesokruhy 11.: PBHL –cesta k zachovaniu trvalých a odolných lesov na Slovensku./autor: Ing. Richard Ďatko/.

Les-lesokruhy 12.: Prírode blízke hospodárenie demonštračný objekt Mestské lesy  Spišská Belá /autor: Ing. František Pisarčík/.

Komentované prednášky:

-Uvoľňovacie prebierky / autor: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.,/.

-Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy / autor: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.,/.