Zasadnutie výboru Pro Silva Slovakia 2020

28. januára 2020 sa na pôde katedry pestovania lesa TU vo Zvolene stretli predstavitelia výboru Pro Silva Slovakia na svojom výročnom zasadnutí. Zhodnotili zabezpečenie akcií, konaných v r. 2019, pričom konštatovali, že odborné exkurzie boli poznatkovo a spoločensky dobre pripravené, znamenali praktický posun a životaschopnosť myšlienok hnutia Pro Silva pre širšiu laickú ale aj lesnícku verejnosť a získali uznanie zahraničných účastníkov. Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na zapracovanie PBHL do novely zákona o lesoch 326/2005. Výbor konštatoval, že je potreba urýchleného vypracovania vyhlášky o HÚL a ochrane lesa, ktorá bude viac konkretizovať problematiku PBHL. Predseda informoval o podstatných častiach materiálu „Koncepcia PBHL v lesoch SR“, ktorú vypracovalo NLC. Na vedomie bol vzatý plán akcií na rok 2020, navrhnutý jednotlivými členmi výboru. Predseda výboru poďakoval p. M. Kováčovi za jeho plodnú a zanietenú prácu v hnutí a vo výbore Pro Silva, v súvislosti s odchodom na dôchodok bol za člena výboru prijatý Ing. Pavel Mikluš.

                              

                                             

                                                            Zápisnica                                 

 

 zo  zasadnutia výboru  hnutia Pro Silva Slovakia konaného dňa 28.1.2020 o 10:00 hod.   v miestnosti C-120 na KPL LF TU Zvolen.

Program:

 1. Zhodnotenie činnosti hnutia  Pro Silva za rok 2019
 2. Plán akcií hnutia Pro Silva  na rok 2020
 3. Rôzne

K bodu 1./ Výbor na úvod zasadnutia  zhodnotil organizačné zabezpečenie akcií /viď príloha 1/. Odborné akcie uskutočnené v roku 2019 prebehli podľa rámcového plánu. Pozitívne zhodnotil vysoký počet a obsahové zameranie akcií. V diskusii bolo konštatované, že odborná exkurzia nemeckých lesníkov a vlastníkov lesov ANW-Landesgruppe Niedersachsen  /30 účastníkov/ s vedúcim Ing. Lotharom Seidlom  bola odborne, poznatkovo  a spoločensky veľmi dobre pripravená. Vysoko pozitívne boli účastníkmi  hodnotené exkurzné objekty  Pro Silva, exkurzia v Badínskom a Dobročskom pralese, návšteva  demonštračného objektu výberkových lesov Donovaly-Mystríky, bukového a dubového hospodárstva VšLP TU Zvolen, demonštračného objektu Pro Silva výberkové  lesy Smolnícka osada, prezentácia stavu lesov TANAPu 15 rokov po kalamite a  demonštračných objektov Pro Silva ML B.Bystrica.

     Pozitívne reakcie zo strany lesníkov boli zaznamenané  aj na  Lesnícke dni Pro Silva v Čergovskom pohorí na LS Malcov a LS Sabinov, s názvom Prírode blízke hospodárenie v jedľovo bukových porastoch Čergova, ich stav a cieľ do budúcna“  konané v dňoch  23.-24.5.2019, na ktorých sa zúčastnila prevažná časť výboru Pro Silva.

       Predseda Pro Silva Slovakia Prof. Saniga vysoko vyzdvihol akciu Lesnícky deň Pro Silva v objekte „Kráľovčík“, s názvom „ Prírode blízke hospodárenie v bukových porastoch objektu Kráľovčík, zhodnotenie stavu vývoja porastov  od jeho založenia až po súčasnú štruktúru“, ktorá bola zameraná na komplexné zhodnotenie uplatnených pestovných postupov  na ktorej sa zúčastnil. Akcia sa uskutočnila 16.7.2019. Organizačné a odborné zabezpečenie mal na starosti  Miroslav Kováč. Výbor mu vyslovuje veľkú vďaku.

    Veľký ohlas bol zaznamenaný na akciu Lesnícke dni Pro Silva v objekte „Kráľovčík“, s názvom „Prírode blízke hospodárenie v bukových porastoch objektu Kráľovčík, zhodnotenie stavu vývoja porastov od jeho založenia a následné postupy a ciele“, ktoré sa uskutočnili v dňoch 5.9. – 6.9.2019. Okrem pozitívnej reakcie pracovníkov OZ Prešov mala táto akcia dobrý ohlas aj u pozvaných pracovníkov lesných úradov, pracovníkov CHKO a NP Slovenský raj. Výbor ďakuje vedeniu OZ Prešov a členovi výboru Pro Silva Miroslavovi Kováčovi.

       Členmi výboru bol konštatovaný veľký ohlas laickej a lesníckej verejnosti na  zapracovanie PBHL do novely zákona o lesoch 326/2005. Výbor konštatoval, že je potreba urýchleného vypracovania vyhlášky o HUL a ochrane lesa, ktorá bude viac konkretizovať problematiku PBHL. Zaoberal sa pripomienkami k tomuto materiálu v nadväznosti na pracovné postupy HÚL, kde vyvstáva potreba ich vypracovania aj v súvislosti s PBHL. Členovia výboru podrobne informovali o záveroch kongresu Pro Silva Európa, ktorý sa uskutočnil v Slovinsku. V diskusii výbor konštatoval, že akcie uskutočnené v roku 2019 znamenali praktický posun a životaschopnosť myšlienok hnutia pre širšiu laickú ale aj  lesnícku verejnosť, v určitých prípadoch aj pre  manažmenty lesníckych subjektov.  

K bodu 2./ Plán akcií na rok 2020, ktorý bol jednotlivými členmi výboru navrhnutý,  je rámcový, naformulovaný na základe súčasných požiadaviek a existujúcich informácií. Niektoré podujatia prezentované členmi výboru nie sú jasne obsahovo a organizačne pripravené. Po ich vykryštalizovaní a vyhodnotení reálnej situácie  budú následne doplnené do plánu akcií na rok 2020 /viď  príloha 2/. V diskusii vystúpili: Ing. Peter Šiška, Ing. Michal Tomčík, Ing. Eduard Apfel, Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., Ing. Pavol Konečný,  Ing. Dušan Mikuš a Ing. Pavol Dendys. 

K bodu 3./ Na úvod predseda informoval, že v dňoch 4.-5.2.2020 Európska komisia  v Bruseli organizuje konferenciu „Lesy pre biodiverzitu a klímu“, kde má  v rámci tematického celku „Postupy a financovanie lesného hospodárstva, ktoré podporuje   lesné ekosystémy s vysokou hodnotou biodiverzity“ vystúpiť aj  dr. Senitza - prezident Pro Silva Európa. Dr. Senitza  vyzval zástupcov jednotlivých štátov, ktoré sú v hnutí Pro Silva , aby mu  poslali krátky komentár, alebo odporúčanie, aké by mali byť hlavné témy, ktoré by som mal zdôrazniť. Na základe rozpravy výbor odporúča prezentovať otázky transparentnej finančnej podpory z fondom EU pre vlastníkov, ktorí majú záujem o PBHL. V rámci spolupráce so SLK informoval o zaslaní listu predsedovi SLK, týkajúcom sa zastúpenia predsedu hnutia v predstavenstve SLK. Predseda informoval o podstatných častiach materiálu „Koncepcia  PBHL v lesoch SR“, ktorú vypracovalo NLC. Členovia výboru analyzovali podmienky a možnosti uplatňovania princípov a zásad Pro Silva v súčasnej situácii v štátnych, ale aj neštátnych subjektoch s prihliadnutím na klimatickú zmenu a vysoké stavy jelenej a diviačej zveri.

     Predseda upozornil výbor na nominácie členov a sympatizantov hnutia na Cenu prof. Korpeľa, kde sa blíži termín návrhov. Ing. Pavol Dendys upozornil na záverečné kreovanie vyhlášky, kde je pojmový aparát týkajúci sa PBHL veľmi nejasný. Výbor rozdiskutoval ďalšie pripomienky ku vyhláške o HUL a ochrane lesa. Z rozpravy vzniklo odporúčanie navzájom si zaslať písomné pripomienky k uvedenému materiálu, upraviť ich cestou per rollam  a následne prostredníctvom predsedu ich zaslať na NLC. Termín: do 15.2.2020.

     V diskusii ďalej vystúpil Ing. Apfel, ktorý informoval o svojich aktivitách  a aktivitách Ing. Tomčíka pri spravovaní Facebooku  PBOL, kde je ťažiskom prezentácia objektov Pro Silva. Informácie doplnil aj Ing. Tomčík. Na základe vecnej diskusie výbor jednohlasne odporučil dať  do preambuly tohto média, že je podporované  hnutím  Pro Silva Slovensko spolu s logom hnutia.

       Predseda výboru poďakoval p. Miroslavovi Kováčovi členovi výboru za jeho plodnú a zanietenú prácu v hnutí a vo výbore Pro Silva. Miroslav Kováč odchodom na dôchodok sa vzdal členstva vo výbore. Na základe predchádzajúcej komunikácie s Ing. Rudolfom Bruchánikom, PhD., bol navrhnutý za člena výboru Ing. Pavol Mikluš. S návrhom bol vyslovený jednoznačný súhlas. Ing. Rudolf Bruchánik, PhD. informoval o objektoch Pro Silva v rámci štátnych lesov. Konštatoval, že je vykreovaných 260 objektov, so zapojením  105 vedúcich lesných správ  a 201 lesníkov. Odporúča zistiť stav zapojenia do hnutia Pro Silva v neštátnych subjektoch. Informácia bude prezentovaná  Ing. Apfelom a Ing. Tomčíkom mailovou poštou. Ing. Dendys predseda Oblastnej komory SLK informoval o odbornej  exkurzii do výberkových lesov Švajčiarska /Lesy Emmental, Grenchen, Couvet/. Termín:  17. – 20.9.2020. Počet cca 45 účastníkov. Organizačne  zabezpečuje túto akciu Ing. Pavol Dendys za odbornej spolupráce a tlmočením pracovníkmi KPL LF TU Zvolen. Informoval o možnosti prihlásenia sa na exkurziu aj pre ďalších členov Pro Silva mimo oblastnej komory.

V rámci diskusie sa otvorila otázky rozšírenia členov výboru Pro Silva so záverom, že v súčasnej dobe sa neukazuje potreba rozšírenia výboru. Prerokovaná bola aj otázka inej formy hnutia /napr. OZ/, ktorá bola po analýze negatív a pozitív tejto organizačnej formy zamietnutá členmi výboru. Výbor  riešil  aj  ďalšie otázky rozvoja a väčšieho vplyvu hnutia na obhospodarovanie lesov na Slovensku. Táto téma je v súčasnom období vo vývoji  a bude vyžadovať dlhšie časové obdobie na objektívne zodpovedanie uvedených otázok.

       Na záver predseda poďakoval všetkým členom za prácu v minulom roku, za ich angažovanosť v prospech myšlienok Pro Silva a za ich účasť na výročnom zasadnutí výboru.

Zvolen 28.1.2020      

                                                             Zapísal: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. 

 

Odpočet akcií PRO Silva za rok 2019

 1. Odborná exkurzia 13 lesníkov z Lesov ČR LS Fridek Místek. Termín: 4.4.2019. Téma: Obnova a výchova dubových a bukových porastov v objektoch Pro Silva na LS Duchonka. Odborné zabezpečenie: Ing. Dušan Mikuš.

 2. Odborné školenie pre 35 lesníkov Štátnej ochrany prírody konané dňa 12.4.2019. Témy: Ukážky prírode blízkeho hospodárenia ( obnova a výchova) dubových a bukových porastov v objektoch Pro Silva. Štruktúrované viacetážové porasty. Dôležitosť sprístupňovania porastov, ponechávanie mŕtveho dreva a biologicky aktívnej hmoty z drevín, ktoré neohrozia zdravotný stav porastu. Odborné zabezpečenie: Ing. Dušan Mikuš.

 3. Odborná exkurzia maďarských lesníkov (28 účastníkov). Termín: 23.5.2019. Téma: Štruktúra dubových lesov VšLP TU Zvolen obhospodarovaných koncepciou mozaikových porastov, stav a ich perspektíva s prihliadnutím na klimatickú zmenu. Exkurzia bola súčasťou cezhraničného projektu „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika -Maďarsko. Odborné zabezpečenie: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., KPL LF TU Zvolen.

 4. Účasť na seminári PRO SILVA BOHEMICA v Broumove Bylnice, dňa 16.5.2019. Prezentácie príspevkov: Prof. Milan Saniga - Modely obhospodarovania bukových porastov pri prebiehajúcej klimatickej zmene. Ing. Dušan Mikuš - Obnova a výchova bukových porastov na LS Duchonka .

 5. Lesnícke dni Pro Silva v Čergovskom pohorí LS Malcov s názvom “. Termín: 23. -24.5.2019. Počet účastníkov 60. Účasť pracovníkov z lesných správ odštepného lesného závodu Prešov, pozvaných  lesných úradov, mestských lesov a urbárskych spoločenstiev regiónu Šariš a členov výboru Pro Silva. Odborné zabezpečenie: Miroslav Kováč.

 6. Lesnícky deň Pro Silva na OZ Revúca, LS Sirk a LS  Jelšava. Termín: 29. mája 2019. Obsahové zameranie: Prírode blízke hospodárenie a výsledky jeho praktickej realizácie v dubových porastoch. Na akcii sa zúčastnilo 70 lesníkov (65 zamestnancov LESOV SR, š.p. a 5 účastníkov neštátnych lesov). Odborné zabezpečenie: Ing. Alena Ďurkovičová, Ing. Igor Vizslai.

 7. Naturwald-Reise Slowakei. Termín: 25.5.2019. Lesníci Dolné Sasko /15 účastníkov/. Témy: Štruktúra Badínskehopralesa, výberkové lesy Donovaly. Odborné zabezpečenie: KPL TU Zvolen.

 8. Odborná exkurzia pre zamestnancov Mestských lesov Košice, a.s. Termín:17.6.2019.Ukážky zamerané na uplatňovanie PBOL v kategórii ochranných a hospodárskych lesov s použitím lanovkových technológií v lokalite Bystrická dolina a v objekte Pro Silva Breziny /Mestské lesy B. Bystrica/. Akcie sa zúčastnilo 40 zamestnancov Mestských lesov Košice, a.s. Odborné zabezpečenie: Ing. Eduard Apfel .

 9. Lesnícky deň Pro Silva. Téma: Prezentácia praktického uplatňovania princípov PBOL v Obecných lesoch Veľký Folkmar. Termín: 10.6.2019. Počet účastníkov: 24. Pracovníci lesníckych subjektov a pracovníci lesných úradov regiónu. Odborné zabezpečenie: Ing. Michal Tomčík.

 10. Prezentácia  Riziká  obhospodarovania lesov Pro Populo Poprad s.r.o.  s prihliadnutím na zmenu klímy na konferencii konanej dňa 20.6.2019 v Spišskej Kapitule pri príležitosti 25.výročia vzniku organizácie autor prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
   
 11. Práca s verejnosťou. Téma: Informačný deň pre verejnosť. Počet účastníkov: 19. Téma: Uplatňovanie princípov PBOL v Obecných lesoch Veľký Folkmar. Termín 22.7.2019. Organizačné zabezpečenie: Ing. Michal Tomčík.
   
 12. Lesnícky deň Pro Silva v objekte „Kráľovčík“. Téma: „Prírode blízke hospodárenie v bukových porastoch objektu Kráľovčik“, zhodnotenie stavu vývoja porastov od jeho založenia a následné postupy a ciele“. Komplexné zhodnotenie pestovných postupov za účasti prof. Ing. Milana Sanigu, DrSc. Termín: 16.7.2019. Počet: 18 účastníci odštepného lesného závodu Prešov. Organizačné a odborné zabezpečenie: Miroslav Kováč .

 13. Práca v odbornej komisii zvolanej na podnet Správy Národného parku Poloniny za účelom posúdenia obhospodarovania lesov v Národnom parku Poloniny vo vzťahu k nárazníkovej zóne lokality svetového dedičstva UNESCO. Terénna odborná analýza sa konala v dňoch 17. a 18. júla 2019 v NP Poloniny. Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) v nej bola zastúpená Ing. Petrom Balážom, PhD. a Ing. Henrichom Mičkom, zastúpenie ŠOP SR v odbornej komisii viedol Ing. Peter Baláž, PhD.a LF TU Zvolen bol zastúpený prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. a člen výboru Pro Silva Ing. Michal Tomčík.

 14. Odborná exkurzia der ANW-Landesgruppe Niedersachsen in die Slowakei /30 účastníkov/. Vedúci Ing. Lothar Seidel. Termín: 19.8.2019-23.8.2019. Obsahové zameranie „Vybrané pralesy Slovenska aobjekty Pro Silva na Slovensku“. Odborné a organizačné zabezpečenie: vybraní členovia výboru Pro Silva Slovakia /prof. Saniga, dr. Bruchánik, Ing. Apfel,/ pracovníci KPL doc. Kucbel, doc. Jaloviar.

 15. Vypracovanie písomného materiálu „Stanovisko zástupcu LF TU Zvolen ako člena odbornej komisie zvolanej na posúdenie obhospodarovania lesov v Národnom parku Poloniny vo vzťahu k nárazníkovej zóne lokality svetového dedičstva UNESCO“ prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 16. Práca na novele zákona o lesoch 326/2019 zakomponovanie problematiky prírode blízkeho obhospodarovania lesov/PBHL/. Novela zákona bola v navrhovanej dikcii v plnom rozsahu schválená v Národnej rade SR. V súčasnom období je platná. Navrhovateľ pripomienok: výbor Pro Silva .

 17. Vypracovanie posudku na materiál „Koncepcia prírode blízkeho hospodárenia v lesoch  Slovenskej republiky“ pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Autor: Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 18. Vypracovanie pripomienok ku Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z roku 2019, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015. Návrh pripomienok: výbor Pro Silva.

 19. Účasť 3 zástupcov Pro Silva Slovensko na európskej konferencii predstaviteľov Pro Silva z 25 európskych štátov pri príležitosti 30. výročia založenia združenia Pro Silva v Slovinsku. Termín: 11.-14. septembra 2019. Súčasťou konferencie boli odborné exkurzie, prednášky, referáty a odborná diskusia, z ktorej vyplynuli nové výzvy pre činnosť Pro Silva.  Prijatá a odsúhlasená bola deklarácia "Lesy v Európe sú v nebezpečenstve - ponúkame riešenia".

 20. Vydanie publikácie “LESY Slovenskej republiky a Pro Silva spolu k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa“. Autor: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., 154 s. Vydali: LESY SR š.p. Banská Bystrica.

 21. Lesnícke dni Pro Silva na LS Hanušovce v objekte „Kráľovčík“, s názvom Prírode blízke hospodárenie lesa na LS Hanušovce v objekte „Kráľovčík“ a štruktúra lesov  NPR Oblik- ukážka formovania štruktúry porastov  prírodnými procesmi“ Termín: 5.- 6.9.2019. Počet účastníkov 60. Účasť pracovníkov lesných správ odštepného závodu Prešov, pozvaných pracovníkov lesného závodu Sobrance, pozvaných pracovníkov  lesných úradov, pracovníkov odboru životného prostredia, pracovníkov štátnej ochrany prírody, pracovníkov NPR Slovenský raj a NPR Poloniny, mestských lesov a urbárskych spoločenstiev regiónu. Odborné zabezpečenie: Miroslav Kováč.

 22. Lesnícky deň Mestské lesy Košice. Téma: „Manažment lesných porastov v chránených územiach NPR Bujanovská dubina. Termín: 9.9.2019. Počet účastníkov 60. Účasť pracovníkov Mestských lesov Košice, pozvaných pracovníkov lesných úradov, pracovníkov odboru životného prostredia, pracovníkov štátnej ochrany prírody a urbárskych spoločenstiev regiónu. Odborná prezentácia: Ing. Julian Tomaščík, PhD.

 23. Prezentácia praktického uplatňovania princípov PBOL v lesoch  objektu Pro Silva Breziny /Mestské lesy B. Bystrica/ pre 15 predstaviteľov PEFC Nemecká republika. Termín: 3.9.2019. Odborné zabezpečenie Ing. Eduard Apfel.

 24. Odborné školenie pre pracovníkov lesníckej prace organizované Centrom ďalšieho vzdelávania TU Zvolen v rámci kurzu „Protipovodňové opatrenia, protierózna ochrana pôdy“. Termín: 5.6. a 19.9.2019. Prezentácia  objektov Pro Silva Breziny ako modelov adaptačných opatrení voči zmenám klímy. Lokalita: Mestské lesy B. Bystrica. Celkový počet účastníkov: 25. Odborné zabezpečenie: Ing. Eduard Apfel.

 25. Odborná exkurzia. Téma: Praktické uplatňovanie princípov PBOL v obecných lesoch Veľký Folkmar. Počet účastníkov 27. Pracovníci z lesníckych subjektov, spracovatelia dreva a lesného úradu. Termín: 2.10.2019. Odborné zabezpečenie: Ing. Michal Tomčík.

 26. Lesnícky deň Pro Silva na OZ Trenčín, LS Dubodiel. Termín: 8. októbra 2019. Ukážky zamerané na prezentáciu prvých zásahov prebudovy na trvalo viac etážové porasty formou silných úrovňových prebierok a obnovných ťažieb skupinovým a skupinovitým clonným rubom pre podporu prirodzenej obnovy duba zimného. Akcie sa zúčastnilo 55 lesníkov (50 z 5 odštepných lesných závodov LESOV SR, š. p. 2 z pracovníci NLC Zvolen a 3 účastníci z neštátnych lesných subjektov. Odborné zabezpečenie: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.

 27. Práca s verejnosťou: praktická ukážka štruktúry pralesa Ošust a lesov LS Parač, ktoré sú v prestavbe na prírode blízku štruktúru. Termín: 14.9. a 12.10.2019 . Počet účastníkov: 30. Odborné zabezpečenie: Ing. Pavol Dendys.

 28. Prezentácia  praktického uplatňovania princípov PBOL v lesoch objektu Pro Silva Breziny /Mestské lesy B. Bystrica/ pre 20 predstaviteľov súkromných lesov Lotyšska. Termín: 16.10.2019. Odborné zabezpečenie Ing. Eduard Apfel.
   
 29. Prezentácia  praktického uplatňovania princípov PBOL v lesoch objektu Pro Silva Breziny /Mestské lesy B. Bystrica /, v lesoch LS Duchonka, v lesoch LS Jelšava pre 40 predstaviteľov štátnych  lesov Polska /NadleśnictvoBytow/. Termín: 25.-27.10.2019. Odborné zabezpečenie Ing. Eduard Apfel, Ing. Mikuš, Ing. Ďurkovičová.
   
 30. Cena  mesta Banská Bystrica udelená za uplatňovanie princípov PBHL na súťaži „ENVIROMESTO“, oblasť B. Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra 5.11.2019. Súťaž vyhlásená Slovenskou agentúrou životného prostredia Slovenskej republiky pre rok 2019. Laureát: Mestské lesy B. Bystrica.
  >
 31. Prezentácia princípov PBHL v Mestských lesoch B. Bystrica na workshope organizovanom Slovenskou agentúrou životného prostredia Slovenskej republiky. Mesto: Piešťany. Termín: 17.11.2019. Téma: SÍDLA A BIODIVERZITA. Počet účastníkov: 25. Odborné zabezpečenie Ing. Eduard Apfel.

 32. Hlavné cvičenia študentov Lesníckej fakulty TU Zvolen v objektoch Pro Silva Lomná a Paráč. Termín: 19.11.2019. Počet účastníkov 60.Odborné zabezpečenie: Ing. Pavol Dendys.

   

Návrh akcií Pro Silva na r. 2020

 1. Odborná exkurzia Lesy ČR LS Luhačovice. Téma: Obnova a výchova dubových a bukových porastov v objektoch PRO SILVA na LS Duchonka. Termín: jar 2020. Zodpovedný: Ing. Dušan Mikuš.

 2. Odborná exkurzia a konzultácia. Pracovníci MP – lesnícka sekcia. Téma: Prezentácia ukážok prírode blízkeho obhospodarovania lesa zameraného na porasty duba a buka v objektoch PRO SILVA. Štruktúrované vicetážové porasty. Dôležitosť sprístupňovanie porastov, ponechávanie mŕtveho dreva a biologicky aktívnej hmoty z drevín ktoré neohrozia zdravotný stav porastu. LS Duchonka. Termín: marec 2020. Zodpovedný: Ing. Dušan Mikuš.

 3. Účasť na odbornej exkurzii PRO SILVA BOHEMICA. Téma: Prezentácia ohľadom problematiky obnovy výchovy a ochrany lesa v dubových porastoch na LS Duchonka. Zodpovedný: Ing. Dušan Mikuš.

 4. Práca na pripomienkovaní Vyhlášky o HÚL a ochrane lesa. Zodpovedný: Výbor Pro Silva.

 5. Odborná exkurzia 45 členov Pro Silva Bohemica do NP Poloniny a LC Smolnícka osada. Téma: Štruktúra vybraných typov bukových pralesov, využitie poznatkov pre PBHL, výberkové lesy LC Smolnícka Osada. Termín: 22-25.4.2020. Organizačné a odborné zabezpečenie: Ing. Michal Tomčík, p. Kovalčík.

 6. Lesnícky deň Pro Silva na OZ Sobrance (s účasťou ďalších 2 OZ) - terénne ukážky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom s dôrazom na pestovanie bukových porastov, cca 50 účastníkov. Termín: máj 2020. Zodpovedný: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.

 7. Odborná exkurzia KPL LF TU Zvolen v objektoch Pro Silva Lesy Stará Myjava. Termín: máj 2020. Zodpovedný: Ing. Pavol Konečný.

 8. Lesnícky deň Pro Silva na OZ Levice (s účasťou ďalších 3 OZ) - terénne ukážky obhospodarovania lesa prírode blízkym spôsobom s dôrazom na pestovanie dubových porastov, cca 50 účastníkov. Termín: jún 2020. Zodpovedný: Ing. Rudolf Bruchánik,PhD,

 9. Odborná exkurzia lesníkov ANW Bavorsko. Téma: Štruktúra vybraných typov pralesov, využitie poznatkov pre PBHL, výberkové lesy a mozaikové porasty duba a buka. Termín: jún 2020. Zodpovedný: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.

 10. Odborná exkurzia do výberkových lesov Švajčiarska /Lesy Emmental, Grenchen, Couvet. Termín: 17.–20.9.2020. Počet cca 45 účastníkov. Organizačné zabezpečenie: Ing. Pavol Dendys. Odborná organizácia a tlmočenie pracovnici KPL.

 11. Odborno-náučné prechádzky oravskými lesmi pre laickú verejnosť–v dňoch 9.5., 6.6., 5.9., 3.10. 2020. Zodpovedný: Ing. Pavol Dendys.

 12. Ako ďalej s PBOL v Mestských lesoch Košice? Odborný seminár. Termín: september 2020.