Vzdelávaním k zachovaniu včelstiev v poľsko-slovenskom pohraničí

Vzdelávaním k zachovaniu včelstiev v poľsko-slovenskom pohraničí

 

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

 

NÁZOV MIKROPROJEKTU: VZDELÁVANÍM K ZACHOVANIU VČELSTIEV V POĽSKO-SLOVENSKOM POHRANIČÍ

Tytuł mikroprojektu: Edukacja w zakresie ochrony pszczelarstwa na pograniczu polsko-słowackim

Číslo mikroprojektu / Numer mikroprojektu: INT/ET/PO/3/IV/A/0280

 

Vedúci partner / Partner wiodący

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov

www.lesy.sk

Partner / Partner

Nadleśnictwo Łosie

Łosie 39

Ropa 38-312

www.losie.krakow.lasy.gov.pl

 

Termín realizácie / Termin realizacji01-2021 – 12-2021

Celková výška mikroprojektu / Całkowita wartość mikroprojektu – 25 089,54 €

Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja / Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju – 85 %

Štátny rozpočet / Środki z budżetu państwa – 5 %

Vlastný vklad / Wkład własny – 10 %

AKTIVITY PROJEKTU

Úvodný seminár

I. edukačný seminár

II. edukačný seminár

Príručka začínajúceho včelára

 

Hlavný cieľ mikroprojektu

Hlavným cieľom mikroprojektu bude zvýšenie úrovne vedomostí a znalostí o chove včiel pre odbornú verejnosť z radov poľských a slovenských lesníkov ako aj študentov stredných škôl so zameraním sa na vzbudenie ich záujmu o včelárstvo. Rozvojom a podporou stredoškolského a celoživotného vzdelávania kombinovanou s potenciálom daného regiónu pre odvetvie včelárstva má projekt za úlohu posilniť pozíciu včelárstva na slovenskej strane a vyrovnať rozdiely medzi úrovňou vedomostí a praktických skúseností na oboch stranách hranice. Vzdelávaním mladej generácie z radov stredoškolákov má projekt za cieľ vytvoriť možnosti pre rozšírenie ich príležitostí a uplatnenia v danom regióne. Rozšírením kvalifikácie mladej generácie sa taktiež zamedzí negatívnej migrácii z regiónu. Vzdelávaním súčasnej generácie z radov včelárov z oboch strán hranice sa vytvoria možnosti pre rozšírenie ich vedomostí a zručností o nové poznatky v oblasti včelárstva. Nadviazanie partnerstiev medzi včelármi z oboch strán hranice prispeje jednak k zníženiu rozdielov a výmene včelárskych zručností na oboch stranách, ako aj k zníženiu jazykovej bariéry hlavne v odbornej tematike včelárstva.

Nezanedbateľným efektom projektu bude taktiež zvýšenie počtu osôb zaoberajúcich sa chovom včiel a včelárstvom, čo bude mať výrazne pozitívny vplyv na zvýšenie početnosti včelstiev v danom regióne. Jedným z cieľov projektu je teda podpora a zachovanie hlavnej funkcie včiel – opeľovania – v tomto cezhraničnom regióne. Pretože včely sú veľmi významnou zložkou životného prostredia, pridanou hodnotou projektu bude taktiež podpora a zachovanie včelstiev, plnenie ich nenahraditeľných úloh pre životné prostredie a využitie včiel ako bio-indikátorov čistoty životného prostredia, čo sa v súčasnosti ukazuje ako stále aktuálnejšia problematika.

 

Cel ogólny mikroprojektu

Głównym celem mikroprojektu będzie podniesienie poziomu wiedzy i zrozumienia pszczelarstwa przez profesjonalną kadrę z szeregów polskich i słowackich leśników, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych skupiając się na wzbudzaniu ich zainteresowania pszczelarstwem rozwijając i wspierając kształcenie średnich szkół w połączeniu z potencjałem regionu dla sektora pszczelarskiego. Projekt ma na celu wzmocnienie pozycji pszczelarstwa po stronie słowackiej oraz zrównoważenie różnic między poziomem wiedzy i doświadczeniem praktycznym po obu stronach granicy. Wychowując młode pokolenie z grona licealistów, projekt ma na celu stworzenie możliwości zatrudnienia w regionie. Poszerzanie umiejętności młodego pokolenia, zapobieganie również negatywnej migracji z regionu. Kształcenie obecnego pokolenia pszczelarzy po obu stronach granicy stworzy możliwości poszerzenia ich wiedzy i umiejętności o nowe możliwości z zakresu pszczelarstwa. Nawiązanie partnerstw pomiędzy pszczelarzami po obu stronach granicy przyczyni się do niwelowania różnic i wymiany umiejętności pszczelarskich po obu stronach, a także do zmniejszenia bariery językowej, zwłaszcza w kwestiach zawodowych pszczelarstwa.

Jednym z celów projektu jest zatem wsparcie i utrzymanie głównej funkcji pszczół - zapylania – w tym transgranicznym regionie. Ponieważ pszczoły są bardzo ważnym składnikiem środowiska, wartością dodaną projektu będzie również wsparcie i ochrona uli, wypełnianie ich niezastąpionych zadań dla środowiska oraz wykorzystanie pszczół jako bioindykatorów czystości środowiska, które obecnie zyskuje na znaczeniu.

Špecifické ciele mikroprojektu

Špecifický cieľ 1: Realizácia jedného úvodného a 2 edukačných seminárov. Úlohou seminárov bude získanie teoretických a praktických vedomostí a zručností potrebných pre starostlivosť o včely a včelstvá. Garanciou kvalifikovaných znalostí a zručností bude vedenie jednotlivých seminárov praktickými včelármi s dlhoročnými skúsenosťami o chove včiel z Poľska a Slovenska. Súčasťou edukačných seminárov budú taktiež praktické ukážky v rámci celoročne. Tvorba medu ako včelieho produktu bude súčasťou seminárov pre obsiahnutie úplnosti prakticky osvojiť. Tvorba medu ako včelieho produktu bude súčasťou seminárov pre obsiahnutie úplnosti tejto problematicky v rámci aktivít „včelárskeho roku“, no bude pripravený iba samotnými účastníkmi seminárov v rámci praktických ukážok (ostatný vyprodukovaný med bude ponechaný včelstvám ako zásoby pre zimné obdobie ô čo med pre včelstvá v skutočnosti predstavuje).

Špecifický cieľ 2: „Príručka začínajúceho včelára“. Táto dvojjazyčná poľsko-slovenská príručka, ktorá bude obsahovať informácie potrebné pre začínajúceho včelára, celoročný kalendár včelára s popisom jednotlivých úkonov pri starostlivosti o včelstvá a ďalšie potrebné teoretické poznatky bude slúžiť ako učebná pomôcka pre začínajúceho včelára a zároveň bude slúžiť aj ako propagačný materiál projektu, nakoľko v nej budú uvedené informácie o programe Interreg V-A PL-SK. Úlohou bude poukázať na zmeny, ktoré prináša realizácia projektu a zdôraznenie, že realizácia projektu bola možná vďaka podpore z Európskej únie.

Cel szczegółowy 1: Realizacja jednego seminarium wprowadzającego i 2 seminariów edukacyjnych. Zadaniem seminariów będzie zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do pielęgnacji pszczół i uli. Gwarancją wykwalifikowanej wiedzy i umiejętności będzie prowadzenie indywidualnych seminariów przez praktycznych pszczelarzy z wieloletnim doświadczeniem w pszczelarstwie z Polski i Słowacji. W ramach seminariów edukacyjnych będą również pokazy praktyczne całorocznej opieki nad rodzinami pszczelimi, a sami uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego opanowania poszczególnych zadań. Produkcja miodu jako produktu pszczelego będzie częścią seminariów obejmujących kompletność tego zagadnienia w ramach działań „roku pszczelarskiego”, ale będzie przygotowywana tylko przez uczestników seminariów w ramach pokazów praktycznych (inny wyprodukowany miód trafi do uli jako zapas zimowy ).

 

Cel szczegółowy 2: „Podręcznik początkującego pszczelarza”. Dwujęzyczny polsko-słowacki podręcznik, który będzie zawierał informacje potrzebne początkującemu pszczelarzowi, całoroczny kalendarz pszczelarza z opisem poszczególnych zadań w opiece nad pszczołami oraz inną niezbędną wiedzę teoretyczną posłuży jako pomoc dydaktyczna dla początkującego pszczelarza, a także jako materiał promocyjny projektu, ponieważ będzie zawierał informacje o programie Interreg VA PL-SK.

Zadaniem będzie wskazanie zmian jakie przyniosła realizacja projektu oraz podkreślenie, że realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej.

 

Cezhraničný dopad

Cezhraničnosť projektu spočíva v snahe o vyrovnanie rozdielov znalostí a praktických skúseností v oblasti chovu včiel a včelárstva medzi poľskou a slovenskou stranou Beskýd. Dôvodom potreby cezhraničného projektu je využitie potenciálu poľského, ale taktiež slovenského praktického včelára a ich kooperácia vo vzdelávacom procese, čo vyústi do vyrovnania rozdielov a odovzdávania skúseností medzi oboma stranami. Nemenej dôležitým cezhraničným efektom bude nadviazanie kontaktov medzi súčasnými včelármi z oboch strán hranice a mladou generáciou včelárov, čo zároveň vytvorí základ aj pre dlhodobú trvalú udržateľnosť myšlienky projektu. Nadviazanie poľsko-slovenských kontaktov medzi včelárskou komunitou bude mať za následok odstraňovanie jazykovej bariéry vo všeobecnosti, ale aj v odbornej terminológií oblasti včelárstva.

 

Wpływ transgraniczny

Transgraniczny charakter projektu polega na dążeniu do zrównoważenia wiedzy i praktycznego doświadczeniu z zakresu pszczelarstwa pomiędzy polską i słowacką stroną Beskidów. Przyczyną potrzeby projektu transgranicznego jest wykorzystanie potencjału polskiego, ale i praktycznego słowackiego pszczelarza i ich współpraca w procesie edukacyjnym, co zaowocuje niwelowaniem różnic i transferem doświadczeń między obiema stronami. Równie ważnym efektem transgranicznym będzie nawiązanie kontaktów pomiędzy obecnymi pszczelarzami po obu stronach granicy a młodym pokoleniem pszczelarzy, co będzie również podstawą do długoterminowej trwałości pomysłu projektowego. Nawiązanie polsko-słowackich kontaktów między środowiskiem pszczelarskim zaowocuje zniesieniem bariery językowej, także w fachowej terminologii branży pszczelarskiej.