Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli

Obrázok Logo SK CZ

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

http://www.sk-cz.eu/

Názov projektu: SPOLOČNE ZA KRÁSAMI VEĽKEJ JAVORINY NA BICYKLI

Akronym: CykloJavorina

Kód projektu: NFP 304020P571

Termín realizácie: 05/2019 - 04/2021

 

Vedúci partner:

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

https://lesycr.cz/

Organizačná zložka HCP zodpovedná za realizáciu projektu

Lesní správa Strážnice

Zámek 673, 696 62 Strážnice

 

Hlavný cezhraničný partner:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

http://www.lesy.sk

Organizačná zložka VP zodpovedná za realizáciu projektu

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Celkové výdavky projektu 

1 129 920,68 €

Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

85%

Štátny rozpočet - VP   

0%

Štátny rozpočet - HCP  

5%

Vlastný vklad – VP  

15%

Vlastný vklad – HCP  

10%

 

AKTIVITY PROJEKTU

Úvodná tlačová konferencia

Mapa cyklotrasy

Slávnostné otvorenie projektu

Realizácia cyklotrasy

 

OPIS PROJEKTU

Cieľom projektu je zvýšenie návštevnosti a usmernenie návštevníkov dotknutej cezhraničnej lokality Bielych Karpát na oboch stranách štátnej hranice. Medzi ďalšie ciele projektu patrí sprístupnenie najvyššieho vrcholu pohoria Bielych Karpát (Veľkej Javoriny) rekonštrukciou javorinskej cesty a prostredníctvom vybudovanej cyklotrasy údolím Vrzávky pod Jelencom, ako prostriedkov pre objavovanie prírodného a kultúrneho dedičstva tejto významnej oblasti. Vytvorenie takejto infraštruktúry a propagačné aktivity projektu budú mať za cieľ nasmerovanie návštevníkov na významné prírodné lokality CHKO Bíle Karpaty a CHKO Biele Karpaty. Budovaná infraštruktúra zaistí cykloturistom bezpečný a pokojný pobyt, a v neposlednom rade nenaruší vzácne a významné biotopy a lokality v I. zóne CHKO, NPR Javorina a PR Veľká Javorina.

 
POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE

Turisticky atraktívna a vyhľadávaná lokalita najvyššieho vrchu pohoria Bílych Karpát - Veľkej Javoriny - je situovaná priamo na Česko - Slovenskej hranici. Veľká Javorina je bohatá nielen z pohľadu prírodného dedičstva, ale zároveň je súčasťou kultúrnych tradícií a udržiavanie česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti (o čom svedčí pamätník z r. 1990). Cezhraničné partnerstvo siaha až do r. 1845. Javořina je turisticky vyhľadávaná a je svedkom niekoľkých pravidelných akcií: "Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov" (najväčšia udalosť takého druhu na Česko - slovenské hranici, nielen počtom návštevníkov, ale aj históriou a významom), " Silvester na pomedzí "(Česko-slovenský vatra priateľstva), Javorina tour (stretnutie cykloturistov z Českej a slovenskom republiky)," Karpatský pedál - jazda na hranici ". Existujúce značené cyklotrasy zo Zlínskeho kraja od obce Horní Němčí a z Juhomoravského kraja od obce Vápenky sa stretávajú na konci štátnej cesty "U Kamenné búdy", ďalej už pokračuje jedna cyklotrasa v dĺžke 6 km rovnomerným stúpaním až po štátnu hranicu a ďalej cez vrchol Veľkej Javoriny, kde na slovenskej strane nadväzuje na cestu III / 58120 v súčasnosti využívaná aj ako cyklotrasa. Na slovenskej strane v oblasti Veľkej Javoriny chýba vyhovujúca sieť cyklotrás a infraštruktúra, ktorá by umožňovala bezpečný pohyb cykloturistov a zároveň objavovanie, ale nenarušenie prírodných krás tejto vyhľadávanej lokality. Na českej strane je už značená cyklotrasa na vrchol Javoriny, ale po zjavne zanedbanej komunikácii, ktorá bola dlhé desaťročia vedená ako cesta III. triedy, ktorá ale nespája žiadna ľudské sídla, preto cesta nebola dlhé roky udržiavaná a v súčasnosti nevyhovuje pre bezpečnú prevádzku cykloturistov. Pred niekoľkými rokmi došlo k prekategorizovaný na účelovú komunikáciu, ktorá je voľne prístupná všetkým návštevníkom lokality Veľkej Javoriny (nie však motoristom).

 

AKTIVITY PROJEKTU

Hlavnou aktivitou projektu bude stavba a rekonštrukcia Cyklotrasy na Veľkú Javorinu na českej strane až po štátnu hranicu so Slovenskou republikou (2,50 km). Žiadateľ bude zo svojich vlastných finančných prostriedkov taktiež investovať stavbu a rekonštrukciu úseku (2,95 km), ktorý predchádza úseku projektovému. Stavba bude doplnená o tzv. odpočinkové miesta s lavičkami, stojany na bicykle a infotabuľe.

Hlavnou aktivitou projektu na slovenskej strane bude prestavba dočasnej približovacej zemnej cesty na cyklotrasu "Krivobučková" v celkovej dĺžke 3,87 km, čím vznikne spojenie a predĺženie cyklotrás v ČR až po území SR s okruhom pod Prírodnú rezerváciu Veľká Javorina.