Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

  • Stavby: Rodinný dom, súp. č. 371 na  pozemku KN-C parc. č. 750/3; hospodárska budova súp. č. 566 na pozemku KN-C parc.č. 750/11 a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 750/3, 750/11 a 750/12, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1070 m2, katastrálne územie Hodejov, zapísaných na LV č. 301.
  • Stavby: budova, súp. č. 1 na  pozemku KN-C parc. č. 286/2, s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 286/1, 286/2 a 286/3, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 799 m2, pozemok KN-C parc.č. 284, Ostatné plochy o výmere 19 m2 katastrálne územie Krahule, zapísaných na LV č. 97.
  • Stavby: Hájenka, súp. č. 133 na  pozemku KN-C parc. č. 788/5, s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KN-C parc.č. 788/4, 788/5 a 788/7, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2436 m2, katastrálne územie Rimavica, zapísaných na LV č. 54.

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Bariak

                             Mobil:  +421 918 444 143

                             Tel. :     +42148 43 44 143

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 18.10.2018 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 19.11.2018.