Podlimitné koncesie

Poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu pre Odštepný závod lesnej techniky (OZLT)

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vyhlasujú zákazku formou zadávania podlimitnej koncesie na predmet:

 

Poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu pre
Odštepný závod lesnej techniky (OZLT)

 

 

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie služby trvalo energeticky efektívnej prevádzky plynovej kotolne, spočívajúcej vo vybudovaní nového zdroja tepla, vo výrobe a dodávke tepla do odberného miesta, ako aj vykonávanie údržby a prevádzky zariadení v priestore vyhlasovateľa súťaže, a to počas platnosti budúcej koncesnej zmluvy.

Navrhovateľ zabezpečí inžiniersku činnosť, spracovanie projektovej dokumentácie a potrebných povolení, projekt požiarnej ochrany, úpravu palivovej základne na nové plynové spotrebiče, demontáž existujúcich zariadení.

 

Termín na predkladanie elektronických návrhov je do 30.9.2019, 10.00 hod.

 

 

Koncesná dokumentácia, analýza výhodnosti zadávania koncesie, prípadné vysvetlenia a všetky ostatné dokumenty týkajúce sa zákazky sa nachádzajú v systéme JOSEPHINE, link:

 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/4838/summary