Lesnícky náučný chodník Dolná hora - pocta jarabine brekyňovej

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Dolná Hora (PDF, 704 kB) 
 • Kraj: Žilinský
 • Okres: Žilina
 • Pohorie: Súľovské vrchy
 • Chránené územie: nie je
 • Prístup: na autobusovej zastávke „Kúpalisko “, koniec je na dohľad od vlakovej stanice Rajecké Teplice
 • Východisko: autobusová zastávka „Kúpalisko “, GPS súradnice N 49° 7'56.45" E  18°41'22.15"
 • Trasa: nenáročná - so stúpaním na začiatku a klesaním na konci
 • Dĺžka: 3 km,
 • Čas prechodu: 1,5 hod.
 • Počet zastávok: 8
 • Zameranie chodníka: lesnícke, ochranárske, historické,
 • Typ chodníka: samoobslužný, peší, letný, zimný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: nadväzuje na ďalší regionálny náučný chodník
 • Rok otvorenia, garant: 2012, LESY SR, š. p. OZ Žilina.
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, š.p., OZ Žilina Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina tel.: 041/ 555 7474 fax: 041/ 562 2484 email: lesyzi@lesy.sk
 • Aktuálny stav: 
 • Poznámka: chodník ponúka príjemnú prechádzku alebo rekreačný beh prevažne listnatými porastmi takmer počas celého roka
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov (PDF, 11 MB) 
 1. Vitajte
 2. Funkcie lesa
 3. Dreviny tejto lokality
 4. Lesný požiar
 5. Rastlinstvo
 6. Živočíchy
 7. Génová základňa
 8. Lesné informačné kancelárie
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Chodník návštevníka prevedie reáliami poukazujúcimi na nezastupiteľnú úlohu lesa v životnom prostredí, kultúrnymi, historickými a prírodnými klenotmi tohto kraja. Oboznámi nás so vzácnou génovou základňou jarabiny brekyňovej ako aj s namáhavou, ale krásnou prácou v lese. Územie, cez ktoré lesnícky náučný chodník Dolná hora prechádza je výborne situované, prechádza cez bývalé kúpeľne lesy a nadväzuje na ďalší regionálny náučný chodník. Začiatok je na autobusovej zastávke „Kúpalisko “ a koniec je na dohľad od vlakovej stanice Rajecké Teplice. Chodník vedie okrajom kúpeľného mesta nad riekou Rajčiankou v horskom teréne nad Výravou. Prechádza východnými svahmi Súľovských vrchov dolinami Žliabková, Prostredná a Mrchová v L e s n í c k y n á u č n ý c h o d n í k DOLNÁ HORA P O C T A J A R A B I N E B R E K Y Ň O V E J dĺžke cca 3 km. Trasa chodníka je nenáročná - s miernym stúpaním na začiatku a klesaním na konci. Na pohodlné absolvovanie trasy potrebujete asi 1,5 hodiny a môžete ísť v oboch smeroch. Chodník ponúka príjemnú prechádzku alebo rekreačný beh prevažne listnatými porastmi takmer počas celého roka. Je určený pre ľudí všetkých vekových kategórií, rodiny s deťmi, kúpeľných hostí, seniorov, mládež aj pre turistov. Je tam umiestnených 8 náučných panelov. Na jednom paneli sa píše, že v tých miestach bol na Veľkonočnú nedeľu v roku 1999 požiar. Úplné uhasenie požiaru trvalo týždeň, odumretý les na ploche o výmere 2,33 ha bol vyrúbaný. Vzniknutá holina sa zalesnila drevinami buk, javor, smrek, borovica, smrekovec a postupne sa pridala aj prirodzená obnova. Chodník vedie spodnou hranicou Génovej základne jarabiny brekyňovej, o čom si môžu návštevníci prečítať na inom náučnom paneli. Génová základňa jarabiny brekyňovej (Sorbus torminalis) vznikla Rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Žiline dňa 5.6.2007 ako jedna z prvých na území Slovenskej republiky. Nachádza sa na území Strážovskej vrchoviny v Súľovských vrchoch v nadmorskej výške od 420 do 740 m. Génovú základňu tvoria lesné porasty o celkovej výmere 48,78 ha na Lesnom hospodárskom celku Rajecké Teplice. Všetky porasty sú súčasne zaradené do objektov PRO SILVA (významná európska lesnícka organizácia, ktorá zdôvodňuje, obhajuje a rozširuje myšlienky prírode blízkeho obhospodarovania lesa). V roku 2008 bolo vybraných 25 rodičovských výberových stromov. Poslaním génovej základne je prirodzenou obnovou zachovať jej genofond. Jarabina brekyňová je teplomilná drevina a vyskytuje sa od morského pobrežia až do nadmorskej výšky 800 m. Má malú konkurenčnú schopnosť, vždy rastie len ako vtrúsená drevina, patrí medzi vzácnejšie druhy, ktoré vyžadujú ďalšiu pozornosť. Chráneným druhom je napríklad v Poľsku. Lesnícky náučný chodník Dolná hora je ďalšou lokalitou, ktorá šíri lesnícke myšlienky medzi verejnosťou. Jasne a zrozumiteľne oboznamuje s faktom že v lese nič nevyjde nazmar, všetko má svoje miesto, význam a trvanie, že les je prirodzený kolobeh a aj človek patrí do tohto kolobehu.