Lesnícky náučný chodník Herlica

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Herlica (PDF, 1 MB) 
 • Kraj: Prešovský
 • Okres: Vranov nad Topľou
 • Pohorie: Slanské vrchy
 • Chránené územie: nie je
 • Prístup: bus Petrovce
 • Východisko: Petrovce, ZŠ (konečná zast. busu) a pešo 2 km po žltej turistickej značke k vstupnej bráne na náučný chodník, GPS súradnice N 48°58'51.03 E 21°27'51.06
 • Trasa: Petrovce, vstupná brána na chodník – Pod Hrbom – vrch Hrb – partizánske bunkre
 • Dĺžka: 3,4 km, prevýšenie 160 m
 • Čas prechodu: 2 – 3 hod.
 • Počet zastávok: 15
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické,
 • Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: stredne náročná trasa
 • Nadväznosť na turistickú značku: Prístup k vstupnej bráne na chodník po žltej turistickej značke.
 • Rok otvorenia, garant: 2011, Lesy SR, š. p., Odštepný závod Prešov
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, tel. 051 / 7464 711
 • Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.
 • Poznámka: Náučný chodník je dobre značený, niektoré úseky majú značky umiestené pririedko. Návrat späť k vstupnej bráne od záverečnej tabule chodníka vedie 1,9 km po lesnej asfaltovej ceste. Chodník je pomenovaný podľa miestneho pomenovania vrchu Hrdlička (Herlica) pri trase
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Niektoré úseky chodníka majú značky umiestené pririedko.

Názvy informačných panelov
 1. Slanské vrchy
 2. Lesný náučný chodník
 3. Druhá svetová vojna – začiatok vojny
 4. Šarišsko-zemplínska župa – priebeh vojny
 5. Východné Slovensko – formovanie protifašistického odboja
 6. Zakladanie lesa – starostlivosť o mladý les
 7. Korene stromov – základ života a stability
 8. Za Hrabom
 9. Spoznávanie rodín lesa – rodín prírody
 10. Letokruhy stromov – okno do minulosti
 11. Slanské vrchy – severná časť
 12. Pozorovateľňa Herlica – rozhľadňa
 13. Les a voda – vodohospodárska funkcia lesa – voda je život
 14. Lesné lanovky v lesníctve – doprava ťažko dostupného dreva
 15. Lokalita Lysá – partizánsky bunker
 16. Poďakovanie
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Trasa vedie dobre upravenými chodníkmi pričom v teréne je zreteľne vyznačený zelenou značkou náučnej trasy. Prechádza viacerými prírodnými prostrediami: listnatý les, zmiešaný les, lúka... . Chodník informuje o kolobehu vody v leskom ekosystéme, o letokruhoch stromov, či lesných lanovkách. Polovica z 15 zastávok je venovaná téme 2. svetovej vojny. Špecifikom chodníka je zameranie sa na problematiku partizánskeho odboja počas II. svetovej vojny. Návštevníci sa môžu tešiť na rekonštuovanú partizánsku zemljanku, bunker velenia partizánskej jednotky, či strážnu vežu.

Petrovce. Obec ležiaca severozápadne od Vranova nad Topľou v Beskydskom predhorí na severovýchodnom úpätí Slanských vrchov v údolí Hlbokého potoka. Vznikla v prvej polovici 14. storočia. Založili ju usadlíci na čele so šoltýsom Petrom podľa zákupného práva. Prvýkrát sa spomína ako Peterwagas v roku 1412. Názov Petrovce sa používa od roku 1920.

Bunkre z druhej svetovej vojny. Okrem lesníctva špecifikom chodníka je problematika partizánskeho odboja počas druhej svetovej vojny. Chodník privedie návštevníkov k zrekonštruovanej partizánskej zemľanke, bunkru velenia partizánskej jednotky a strážnej veži.

Národná prírodná rezervácia Oblík. Chránené územie v severovýchodnej časti Slanských vrchov východne od Hermanoviec nad Topľou vyhlásené v roku 1964 vo vrcholovej časti (cca nad 600 – 700 m n. m.) výrazného kužeľovitého vrchu Oblík (925 m n. m.) na ochranu zriedkavého geologického javu – obnaženého dioritového lakolitu (nejde o sopečný kužeľ!) – s výskytom spoločenstiev skupín lesných typov Fraxineto-Aceretum a Tilieto-Aceretum, využité ako vedeckovýskumný objekt pre potreby lesného hospodárstva. Na (neprístupnom) vrchole sú skalné bloky a mozaikovité porasty lesných spoločenstiev v závislosti od expozície a nadmorskej výšky. Na vrchole sú to jaseňovo-javorové lesy, na južných expozíciách lipovo-javorové, na severnej expozícii bučiny. Pomenovanie tohto nevšedného vrchu predurčila forma lakolitu – magmatického telesa bochníkovitého tvaru, ktoré preniklo a utuhlo medzi dvoma vrstvami usadených hornín – vypreparovaného spod menej odolných nadložných slabo spevnených alebo nespevnených hornín (pieskovcov a ílovcov). Rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Šimonka a chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy (obe sú súčasťou sústavy Natura 2000). Archeologické nálezy svedčia o osídlení svahov Oblíka už v dobe železnej. Počas druhej svetovej vojny v tejto oblasti operovali početné partizánske jednotky, konkrétne oddiel Čapajev od februára 1944.