Lesnícky náučný chodník Kľakovskou dolinou

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Po stopách lesnej železnice Kľakovskou dolinou (PDF, 805 kB) 
 • Kraj: Banskobystrický
 • Okres: Žarnovica
 • Pohorie: Vtáčnik
 • Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Ponitrie
 • Prístup: bus Žarnovica, vlak Žarnovica
 • Východisko: Žarnovica, areál Lesného závodu Žarnovica pri železničnej stanici, GPS súradnice  N 48°29'6.78" E 18°43'33.67"
 • Trasa: Žarnovica – Horné Hámre – Župkov – Hrabičov – Pilka – Kollárová – Pavlova  Lúčka – Megová – Podkľak – Pilka –  Žarnovica
 • Dĺžka: 32 km, prevýšenie 650 m
 • Čas prechodu: individuálny
 • Počet zastávok: 11 + informačné tabule v areáli Múzea v Pilke a na trase medzi Pilkou a Lyžiarskym strediskom Ostrý Grúň
 • Zameranie chodníka: historické, lesnícke, prírodovedné
 • Typ chodníka: samoobslužný, okružný, peší, cyklistický, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročná až mierne náročná trasa
 • Nadväznosť na turistickú značku: čiastočne so zelenou turistickou značkou
 • Rok otvorenia, garant: 2005, obnova a doplnenie nových informačných panelov 2015, 2019, Lesy SR, Odštepný závod Žarnovica
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Lesy SR, Odštepný závod Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica, tel. +421 45 681 235, mail: lesyza@lesy.sk
 • Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave a udržiavaný.
 • Poznámka: Chodník vedie po trase bývalej lesnej železnice a v jednotlivých obciach sú umiestnené informačné panely. Viacero informačných panelov je umiestnených v areáli Múzea v Pilke a lesnícky zamerané informačné panely sú medzi Pilkou a Lyžiarskym strediskom Ostrý Grúň
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie medzi lokalitami Pilka a Kollárová. Areál múzea odporúčame ako zaujímavú exkurznú lokalitu s dôrazom na históriu lesných železníc na Slovensku. V rámci trasy náučného chodníka je niekoľko pamätníkov na vypálenie miestnych obcí v januári 1945.

Názvy informačných panelov:
 1. Lesný závod Žarnovica
 2.  
 3. Brod
 4. Trať
 5. Pilka
 6. Kollárová
 7. Pokuty
 8. Pavlová lúčka
 9. Megová
 10. Podkľak
 11. Ostrý Grúň

+ informačné tabule v areáli múzea a na lesníckom chodníku

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Obce mikroregiónu Kľakovská dolina v spolupráci so štátnym podnikom LESY SR Odštepný závod Žarnovica vybudovali náučný chodník po trase zrušenej lesnej železnice. Železnička od svojho vzniku v roku 1928 až po ukončenie prevádzky v roku 1966 zohrávala významnú hospodársku úlohu pri zvoze dreva. Kedysi merala 34,3 kilometrov a jazdili na nej tri rušne, 50 oplenových a 35 plošinových vozňov. PO STOPÁCH LESNEJ ŽELEZNICE KĽAKOVSKOU DOLINOU L e s n í c k y n á u č n ý c h o d n í k Náučný chodník je značený červenou turistickou značkou. Trasa chodníka začína v meste Žarnovica, na železničnej stanici, alebo priamo v centra mesta. Pokračuje obcami Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Pilka, Kollárová, Pavlova Lúčka, Megová, Podkľak, Pilka a následne sa vracia späť po pôvodnej trase do Žarnovice. Chodník je prístupný v lete aj zime, je z väčšej časti okružný, nenáročný až stredne náročný, vhodný aj pre prechádzky s deťmi. Najzaujímavejšou a zároveň najzachovalejšou pamiatkou na chodníku je zemný most Pokuty, unikát svojej doby, postavený z prírodného kameňa. Most je zaradený do siete Významných lesníckych miest.

Kľakovská dolina. Mikroregión tvorí päť obcí Horné Hámre, Župkov, Hrabičov, Ostrý Grúň a Kľak v južnej časti pohoria Vtáčnik. Kľakovská dolina počas II. svetovej vojny prežila ťažké chvíle. Kvôli pomoci partizánom boli obce Ostrý Grúň a Kľak vyvraždené a vypálené. Pripomínajú to pomníky, pamätné izby ako i artefakty bojov. Miestni obyvatelia udržujú i tradičné zvyky. Medzi najväčšie podujatia doliny patria majstrovstvá v kosení ručnou kosou v obci Ostrý Grúň.

Lesná železnica. V minulosti merala 34,3 km. Jazdili na nej 3 rušne, 50 oplenových a 35 plošinových vozňov. Prvý vlak sa vydal do doliny 1. októbra 1928. V tridsiatych rokoch 20. storočia zohrala významnú hospodársku úlohu. Ročná kapacita odvozu dreva predpokladala prepravu 46 tis. m3 bukového dreva. Z dôvodu nárastu ťažby bola v roku 1935 postavená moderná elektrická píla so skladom dreva. Jej výkon v odvoze dreva bol nenahraditeľný, no postupom času stúpali náklady na jej prevádzku. V rokoch 1965-1966 bola Žarnovická lesná železnica zrušená. Areál bývalého depa na Pilke tvorí základ pri budovaní expozície lesnej železnice.

Zemný most Pokuty.Dvojoblúkový kamenný most ukrytý v horách pri obci Kľak je jedným z posledných reliktov zaniknutej lesnej železničky, ktorá sa v minulosti kľukatila Kľakovskou dolinou. Unikátny most  postavený z prírodného kameňa – andezitu. Od roku 2009 je zaradený do siete Významných lesníckych miest.

Pokutský vodopád. Najvyšší vodopád v pohorí Vtáčnik, ktorým prítok Pokutského potoka prekonáva zbytok andezitového lávového prúdu. Cez vodorovnej doskovito uložené bloky andezitov preteká najviac vody v jarných mesiacoch. V okolí vodopádu rastie bukový les.

Nálezisko tetradymitu v Župkove. Malá, asi 30 metrová štôlňa je dnes už zasypaná. Nachádza sa pri kopanici Pod Angletovcami, (jedna z kopaníc obce Župkov, v časti Horný Župkov) je unikátnym náleziskom mimoriadne vzácneho minerálu tetradymitu. Krehký fluoreskujúci minerál oceľovosivej až žltosivej farby sa v takejto čistej forme nachádza len na pár miestach na svete. Okrem Župkova je to na Urale a vo Švédsku. Župkovská štôlňa je jeho vôbec prvým náleziskom v dejinách. Pri budovaní chodníka sa jeho tvorcovia rozhodli vstup do štôlne naimitovať v podobe konštrukcie vstupných dverí.