Lesnícky náučný chodník Zámutovská kolejka

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Zamutovska kolejka (PDF, 1,3 MB) 
 • Kraj: Prešovský
 • Okres: Vranov nad Topľou
 • Pohorie: Slanské vrchy
 • Chránené územie: prírodná rezervácia Zámutovské skaly a prírodná rezervácia Zámutovská jelšina
 • Prístup: bus Zámutov
 • Východisko: Zámutov, západný koniec obce pri lesnej správe, GPS súradnice N 48°54'8.21" E 21°31'59.47"
 • Trasa: Zámutov – dolina Zámutovského potoka – Zámutov
 • Dĺžka: 8 km, prevýšenie 120 m
 • Čas prechodu: 4 hod.
 • Počet zastávok: 15
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske, historické,
 • Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: Chodník je prepojený na žltú značku.
 • Rok otvorenia, garant: 2012, Lesy SR, š. p., Odštepný závod Vranov nad Topľou
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Vranov nad Topľou, Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou, tel. 057 / 4423 769
 • Aktuálny stav: Chodník je v dobrom stave.
 • Poznámka: Časť trasy – asfaltová lesná cesta (2,6 km) – sa dá absolvovať aj na bicykli, kolieskových korčuliach, invalidnom vozíku či s kočíkom. Možnosť skrátenia trasy dvoma kratšími okruhmi s dĺžkami 2,8 a 3,7 km. 
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov
 1. Vstupné informácie o náučnom chodníku
 2. Pamätný strom Borovica Jeffreyova
 3. Ako vzniká a rastie les
 4. Poľovníctvo
 5. Panoráma Slanských vrchov
 6. Pálenie dreveného uhlia a výroba potaše
 7. Význam a funkcie lesa
 8. PR Zámutovské skaly
 9. Lesná železnica
 10. Hrušovský jarok. Manipulácia dreva
 11. Zvieratá v lese
 12. Voda a les
 13. Priestorové rozdelenie lesa
 14. Prírodné pomery a stromy v lesných porastoch
 15. Strelnica Blatiny

Medzi informačnými panelmi sú pri viacerých stromoch stĺpiky s ich slovenskými a odbornými názvami.

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Lesná oblasť zámutovského regiónu sa rozprestiera na východných svahoch Slanského pohoria. Výnosnosť ťažby dreva a rozsiahle poľovné revíry boli hlavnou príčinou záujmu najmocnejších feudálnych rodín už od najstarších čias. Počas mnohých rokov boli majiteľmi zámutovskej oblasti postupne Drughetovci, Almássyovci, Forgáchovci, Keczerovci, Shirmayovci a rodina Coudenhove – Calergi. Majetok mal v roku 1908 výmeru 3594 ha. Kúpou susedných lesov a poľnohospodárskych majetkov bol postupne rozšírený. Posledným majiteľom bol nemecký priemyselník Emil von Scheibler, ktorý veľkostatok Zámutov odkúpil v roku 1910. Na veľkostatok bola v roku 1919 uvalená nútená správa štátneho pozemkového úradu. Následne v roku 1924 bola vykonaná pozemková reforma, ktorá likvidovala nároky bývalého majiteľa.
Na mieste bývalého kaštieľa grófa Emila von Scheiblera bolo v roku 1962 vybudované oblúkové brokové strelište. V súčasnosti sa v areáli nachádza moderná strelnica, na ktorej sa usporadúvajú rôzne strelecké súťaže.
S hospodárskym využitím lesa súvisela aj úzkorozchodná lesná železnica vybudovaná v rokoch 1906 – 1907 v pôvodnej dĺžke 18,2 km. Postupom času bola využívaná na rôzne účely a definitívne doslúžila v roku 1957.
Nedielnou súčasťou lesníckeho hospodárstva v banských oblastiach bolo uhliarstvo a táto oblasť sa takisto využívala na výrobu potaše. O podrobnostiach informuje samostatná tabuľa.
Lesnícky chodník začína na hornom konci obce Zámutov v blízkosti súčasnej budovy lesnej správy. Za zmienku stojí neďaleké Významné lesnícke miesto „Lesná správa Zámutov“.
Chodník má dĺžku 7,8 km s prevýšením 120 . Celková trasa sa dá zvládnuť do 4 hodín. Pre menej zdatných je možnosť využitia kratších variánt v dĺžke 2,8 a 3,7 km. Jednotlivé zastávky sa venujú jednak už spomínaným využitím drevnej hmoty v uhliarstve, zvážaním dreva lesnou železnicou a využitím pôvodného areálu kaštieľa pre účely strelnice. Ale neopomína sa ani samotný les, jeho vznik, význam, funkcia a využitie. Náučný chodník informuje o jednotlivých druhoch stromov, nachádzajúcich sa v oblasti a jedna zo zastávok je špeciálne venovaná pamätnému stromu – borovici Jeffreyovej. Chodník informuje taktiež o poľovníctve a faune lesa.

Zámutov. Obec v severozápadnom cípe Východoslovenskej pahorkatiny na úpätí Slanských vrchov na západ od Vranova nad Topľou. Prvá písomná zmienka z roku 1402. V obci je rímskokatolícky kostol (1912), evanjelický kostol (1920) a gréckokatolícky chrám (cerkev; 1920). V minulosti tu končila lesná železnica vedúca z Vranova nad Topľou.

Zámutovská kolejka. Bývalá úzkorozchodná lesná železnička medzi Vranovom nad Topľou a Zámutovom, ktorou sa v prvej polovici 20. storočia zvážalo drevo z lesov zámutovského regiónu vo východnej časti Slanských vrchov. Dala pomenovanie lesníckemu náučnému chodníku. Bola vybudovaná v rokoch 1906 – 1907 v dĺžke 18,2 km. Postupom času bola využívaná na rôzne účely a definitívne doslúžila v roku 1957. Vozeň podobný tým, ktoré sa používali na prepravu dreva, je na ukážku pri jednej z informačných tabúľ náučného chodníka. Miestne lesy svojou výnosnosťou z ťažby dreva a rozsiahlymi poľovnými revírmi boli hlavnými dôvodmi záujmu najmocnejších feudálnych rodín už od najstarších čias. Majiteľmi zámutovskej oblasti boli postupne Drughetovci, Almássyovci, Forgáchovci, Keczerovci, Shirmayovci a rodina Coudenhove-Calergi. Majetok mal v roku 1908 výmeru 3 594 ha. Posledným majiteľom bol nemecký priemyselník Emil von Scheibler, ktorý veľkostatok Zámutov odkúpil v roku 1910. Jeho majetkové nároky zlikvidovala pozemková reforma v roku 1924. Na mieste jeho kaštieľa bolo v roku 1962 vybudované oblúkové brokové “strelište”. V súčasnosti sa na mieste nachádza moderná strelnica, na ktorej sa konajú strelecké súťaže. Časť trasy železničky nad Juskovou Voľou sleduje trasa oddychovo-náučného okruhu Bučí laz.

Prírodná rezervácia Zámutovské skaly. Chránené územie v severovýchodnej časti Slanských vrchov na západ od Vranova nad Topľou vyhlásené v roku 1980 na ochranu andezitových bralných foriem reliéfu, reliktných teplomilných rastlinných spoločenstiev a spoločenstiev sutinových javorín Slanských vrchov. Skalné útvary sa rozkladajú na dvoch bočných chrbtoch – Jaseňový (východná časť) a Čulkov (západná časť) –, oddelených potokom Čaklovec. Bralá tvoria neprístupné izolované vežičky, ako aj 10 m vysoké skalné steny. V bylinnom stupni tu rastú vzácne reliktné druhy (áron alpínsky, tarica skalná, murovník lekársky, mesačnica trváca, kostrava horská a i). Z brál sú pekné výhľady na hlavný hrebeň Slanských vrchov (od Dubníka po Makovicu), ako aj na okolie Zámutova a Východoslovenskú nížinu. Je súčasťou väčších chránených území: chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy a územia európskeho významu Šimonka (obe patria do sústavy Natura 2000).

Prírodná rezervácia Zámutovská jelšina. Chránené územie v severovýchodnej časti Slanských vrchov na západ od Vranova nad Topľou vyhlásené v roku 1981 na ochranu lesných slatinno-jelšových spoločenstiev Slanských vrchov. Je súčasťou väčších chránených území: chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy a územia európskeho významu Šimonka (obe patria do sústavy Natura 2000).