OZ Sever - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sever, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Púchov