Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí

Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v k.ú. Ružomberok

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na nájom :

  • stavby zapísané na liste vlastníctva č. 1750, katastrálne územie Ružomberok, okres Ružomberok : Pílnica, súp.č. 2555 na pozemku  KN- C parc.č. 6653/5,  Brúsiareň, súp.č. 5225  na pozemku KN- C parc.  č. 6650/1 , Stolárska dieľňa – debničkáreň, súp.č. 5226 na pozemku KN-C parc.č. 6650/2, neevidované na LV : PDV Ružomberok –PILNICA HLAV.PREVADZ.HALA, PDV Ružomberok -PODPIVNICENIE PILNICE, PDV Ružomberok - TRIEDIAREŇ LÁT, PDV Ružomberok -sklad PHM-ESP 3, PDV Ružomberok - KONTAJNER NA ODPAD KO-7, LES.CESTA PDV RUŽOMBEROK, PDV Ružomberok – kábelové rozvody ROVEŇ, PDV Ružomberok-MOBILNA BUNKA 115 MP a hnuteľné veci.

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

                         Kontaktná osoba: Mgr. Linda Sudolská

                             Mobil:  +421 918 444 121

                             Tel. :     +42148 43 44 121

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 25.8.2021 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 24.9.2021.

/files/lesy/obstaravanie/verejne-obchodne-sutaze/aktualne/ovs_k-u-ruzomberok_najom.zip