Verejná obchodná súťaž na predaj majetku 10.2.2020

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj :

 • Stavby: HALA, súp. č. 2495 na pozemku KNC parc. 7792/10 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno.
 • Stavby: KLIMAT.SKLAD ŠS, súp. č. 2496 na pozemku KNC parc. 7789/29 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: MANUPILAČNÁ HALA, súp. č. 2497 na pozemku KNC parc. 7789/28 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: ROBOTNÍCKA UBYTOVŇA, súp. č. 5651 na pozemku KNC parc. 7794/1 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: SKLAD UMELÝCH HNOJÍV, súp. č. 2498 na pozemku KNC parc. 7789/30 s príslušenstvom bez pozemkov, zapísaný na liste vlastníctva č. 401, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavby: Dažďová zdrž (vodná nádrž) na pozemku KNC parc. č. 7789/27, prevádzkový objekt pri dažďovej zdrži bez súp. č. na pozemku KNC parc. č. 7789/27, neevidované na LV, katastrálne územie Brezno, okres Brezno
 • Stavba: HOSP. BUDOVA, súp. č. 36 na pozemku KNC parc. č. 14/3 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KNC parc. č. 14/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 152 m2, pozemok KNC parc. č. 15/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1350 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 39, katastrálne územie Lukov, okres Bardejov
 • Pozemky: pozemok KNC parc. č. 898/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1526 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 289, katastrálne územie Práznovce, okres Topoľčany
 • Pozemky: pozemok KNC parc. č. 14349/11 , ostatná plocha o výmere 2871 m2, pozemok KNC parc. č. 14349/12, ostatná plocha o výmere 973 m2 , pozemok KNC parc. č. 14349/13 , ostatná plocha o výmere 1167 m2, pozemok KNC parc. č. 14349/17 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 208 m2, pozemok KNC parc. č. 14349/18 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, pozemok KNC parc. č. 14349/38 , ostatná plocha o výmere 81 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 190, katastrálne územie Hriňová, okres Detva
 • Stavba: PREVÁDZKOVÁ BUDOVA, súp. č. 227 na pozemku KNC parc. č. 676 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KNC parc. č. 676, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 228 m2, pozemok KNC parc. č. 674/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 280 m2, pozemok KNC parc. č. 674/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2 , pozemok KNC parc. č. 674/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2 , zapísané na liste vlastníctva č. 874, katastrálne územie Svidník, okres Svidník
 • Stavba: rek.zariad.okál, súp. č. 656 na pozemku KNC parc. č. 1559/2 s príslušenstvom a Pozemky: pozemok KNC parc. č. 1559/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2, pozemok KNC parc. č. 1559/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 548 m2,  zapísané na liste vlastníctva č. 313, katastrálne územie Tvrdošín, okres Tvrdošín
 • Stavba: Chata Lučivná, neevidovaná na LV, bez. súp. čísla na pozemku KNC parc. č. 2793/2 a Pozemok: pozemok KNC parc. č. 2793/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1847, katastrálne územie Párnica, okres Dolný Kubín
 • Pozemky: pozemok KNC parc. č. 844 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 982 m2, pozemok KNC parc. č. 884/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2 , pozemok KNC parc. č. 885/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 215 m2, pozemok KNC parc. č. 885/2 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 940, katastrálne územie Lokca, okres Námestovo
 • Pozemky: pozemok KNC parc. č. 24/84 , ostatná plocha o výmere 80 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 51, katastrálne územie Slanica, okres Námestovo

Súťažné podmienky sú zverejnené na stránke www.lesy.sk, prípadne si súťažné podmienky navrhovatelia osobne prevezmú, alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica.

Informácie k obchodnej verejnej súťaži je možné vyžiadať telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00.

Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Tomáš Lupták

                             Mobil:  +421 904 919 619

                             Tel. :     +421 48 43 44 265

                             e-mail:  sutaze@lesy.sk

 

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 18.02.2020 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 18.03.2020.

Prílohy na stiahnutie:

ovs-k-u-Brezno-HALA (ZIP, 825 kB) 

ovs-k-u-Brezno-KLIMAT-SKLAD(ZIP, 799 kB) 

ovs-k-u-Brezno-Manipulacna-hala (ZIP, 799 kB)

ovs-k-u-Brezno-robotnicka-ubytovna (ZIP, 829 kB) 

ovs-k-u-Brezno-sklad-um-hnojiv (ZIP, 803 kB) 

ovs-k-u-Brezno-vodna-nadrz (ZIP, 616 kB) 

ovs-k-u-Hrinova (ZIP, 838 kB) 

ovs-k-u-Lokca (ZIP, 737 kB) 

ovs-k-u-Lukov (ZIP, 750 kB) 

ovs-k-u-Parnica (ZIP, 731 kB) 

ovs-k-u-Praznovce (ZIP, 711 kB) 

ovs-k-u-Slanica (ZIP, 782 kB) 

ovs-k-u-Svidnik (ZIP, 871 kB) 

ovs-k-u-Tvrdosin (ZIP, 719 kB)