AB LS Nemšová – výmena okien

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na stavebné práce: AB LS Nemšová – výmena pôvodným drevených okien s ich demontážou a následnou montážou nových plastových prvkov, v predpokladanej hodnote zákazky 6 909,55 € bez DPH.