AB OZ Trenčín, 2. Poschodie – výmena interiérových dvier

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na stavebné práce: AB OZ Trenčín – výmena pôvodných interiérových dvier s vybúraním pôvodných kovových zárubní za obložkové zárubne s dverami, v predpokladanej hodnote zákazky 6 053,04 € bez DPH.