Dodanie betónových skruží

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

3.2.2014 Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní, odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku na „Dodanie betónových skruží“, v predpokladanej hodnote 1728,00 € bez DPH,
uchádzačovi EUROBET s.r.o., Štúrova 1284/106, Vráble IČO 341212777, DIČ 202037224