Klampiarske práce na budove ES Topoľčianky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

24.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Klampiarske práce na budove ES Topoľčianky“ v predpokladanej hodnote 1 151,- € bez DPH
uchádzačovi: Karol Hudec, Žikava 109, 951 92 Žikava, IČO : 17707625