Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – dodanie nábytku na chatu

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena)

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodanie nábytku na chatu Jelšinky v predpokladanej hodnote 1 100,00 € + DPH, uchádzačovi: Bianca, s.r.o., Revolučná 754/18, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 36383635