Montáž ineternetu SAT

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

zadá zákazku na montáž ineternetu SAT na rok 2014 v hodnote 2816,68 € + DPH,

uchádzačovi: SOFTEL spol. s r.o., Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina