Nákup špeciálneho granulátu pre jelene

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

04.1.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Nákup špeciálneho granulátu pre jelene“ v hodnote 13 000 € bez DPH
dodávateľovi: GLOBEX GROUP s.r.o., Pod Jašterom, 920 01 Hlohovec