Oprava hájenky Lehotský Háj – vypracovanie PD

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadávania zákazky

7.2.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku „Oprava hájenky Lehotský Háj“ – vypracovanie PD v predpokladanej hodnote 1950,- € bez DPH
uchádzačovi: Ing. Dušan Grék, ASI, 010 01 Žilina, IČO: 422135592